Markanvisningstävling - 70 lägenheter i Stureby

Flygbild över området i Stureby där markanvisningstävlingen sker.

Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse inom fastigheten Örby 4:1 i Stureby, längs med Örbyleden.

Välkommen att delta!

[2021-06-16]

Anbudstävlingen är nu avslutad och exploateringskontoret har kontaktat den byggherre som lagt det högsta budet. När exploateringsnämnden fattat beslut om markanvisning kommer resultatet av tävlingen att redovisas, dels i det tjänsteutlåtande som ligger till grund för nämndens beslut, dels på exploateringskontorets webbplats.
Med vänlig hälsning, Christopher Pleym


[2021-05-19]
En inkommen fråga har besvarats under frågor och svar. 
Med vänlig hälsning, Christopher Pleym

 

Staden välkomnar alla byggaktörer att delta i en markanvisningstävling i kvarteret Tumsaxen, intill Örbyleden. Området är cirka 2 200 kvadratmeter och ska bebyggas med bostäder. Markanvisningsområdet bedöms kunna inrymma cirka 70 lägenheter i flerbostadshus.

Området ligger söder om kvarteret Tumsaxen, norr om Örbyleden - och öster om Bastuhagsvägen i stadsdelen Stureby. Väster om platsen, på andra sidan Bastuhagsvägen, ligger Sturebyskolan. 

Totalt bedöms en byggrätt om 7 000 kvadratmeter ljus BTA rymmas inom markanvisningsområdet. 

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, kommer att träffa markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten, uttryckt i SEK/kvadratmeter ljus BTA och i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

Alla dokument och handlingar som utgör underlag för tävlingen samt andra handlingar som kan ha betydelse för framtagande av tävlingsförslag för deltagande i tävlingen, hittar du under rubriken "Dokument för att delta".

Frågor och svar

Det går bra att ställa frågor fram till och med 19 maj 2021. Inkomna frågor av allmänt intresse för deltagandet besvaras/publiceras på den här webbplatsen. Skicka din fråga till projektledare Christopher Pleym, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad