Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

100 hyresrätter i Bredäng

Bredäng

Stockholms stad planerar en utveckling med flerbostadshus i Bredäng, inom fastigheterna Tempelriddarorden 2, 6, 7 och 8. Planerna omfattar cirka 100 nya bostäder i ett läge nära boendekvalitéer som rekreation, service och kollektivtrafik.

Projektfakta

Det här förslaget kan bidra med cirka 100 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Bostäderna kommer att ha god tillgång till stadskvaliteter som parker, centrumfunktioner, skolor och förskolor. Byggnaderna bidrar också till att skapa tydligare gaturum på platsen.

Det aktuella området ligger strax söder om centrala Bredäng och cirka 350 meter från tunnelbaneuppgången. Kvarteret Tempelriddarorden består av lamellhus i tre till fyra våningar. Busstrafik finns längs Bredängs allé och Spårväg syd planeras längs Skärholmsvägen.

Förslaget är ett viktigt bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål om att bygga 140 000 bostäder till år 2030.

Markägoförhållanden och byggaktör

Stockholms stad äger marken inom planområdet och upplåts med tomträtt till Stena Fastigheter.

Preliminär tidplan

  • Start-PM maj 2022
  • Samråd maj 2023
  • Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden september 2023
  • Granskning april 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden augusti 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Fanny Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Ellen Landén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad