Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

120 hyresrätter i Ormkärr

Hagsätra

Stockholms stad planerar för att bygga 120 nya bostäder i Ormkärr. Planen är en del av Fokus Hagsätra Rågsved.

Projektfakta

Tillsammans med Stockholmshem och ByggVesta planerar Stockholms stad för att bygga 120 bostäder på två olika platser i Ormkärr, dels längs med Stjärnsundsgatans södra sida, dels i parken i Ormkärr, vid Gällerstagränd.

Levande gatumiljö och ökad trygghet

De nya bostäderna är tänkta att upplåtas som hyresrätter. Syftet är att skapa en mer levande och aktiv gatumiljö längs Stjärnsundsgatan samt att bibehålla befintliga gång- och cykelstråk genom Ormkärr. Bebyggelsen med diversifierade upplåtelseformer kan öka stadskvaliteterna inom området, exempelvis genom att möjliggöra för förenings- och gemensamhetslokaler.

I parken kommer befintliga gång- och cykelstråk att behöva ledas om för att ge plats åt ny byggnation. Den nya bebyggelsen bedöms kunna bidra positivt till tryggheten längs parkstråket genom Ormkärr.

En del av Fokus Hagsätra Rågsved

Planområdet ingår i det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved. De sociala värdena är viktiga och fokus ligger på att skapa levande stadsdelar som utvecklas utifrån lokala förutsättningar och som är trygga och jämställda.

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved.

Markanvisning

Exploateringsnämnden markanvisade i december 2019 de två områdena till Stockholmshem och ByggVesta i en gemensam markanvisning. Aktörerna samarbetar för att skapa en byggnation som gör det möjligt med en prisrimlig hyressättning. Inför samråd avser bolagen att gemensamt komma överens om vilken yta som tillfaller vem.

Tidplan

  • Markanvisning till Stockholmshem och ByggVesta: December 2019
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: Maj 2021
  • Samråd om detaljplan: Preliminärt april 2022
  • Granskning: Preliminärt februari 2023
  • Antagande: Preliminärt juni 2023

Byggaktör

Stockholmshem och ByggVesta

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Kontakt

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad