Projekt Planerat

130 bostäder längs Sjösavägen

Högdalen

På tre platser längs Sjösavägen i Högdalen planerar staden för totalt cirka 130 nya bostäder. Förslaget berör del av fastigheterna Örby 4:1 och Fackverket 1.

Projektfakta

Syftet med förslaget till ny detaljplan ska vara att möjliggöra cirka 130 bostäder på tre platser längs med Sjösavägen i stadsdelen Högdalen. Detaljplaneförslaget ska bygga vidare på Högdalens karaktär med lamell- och punkthus i sparad naturmark samt stärka Sjösavägen som stadsgata och möjliggöra aktiva gaturum genom att byggnader placeras vid gata.

De nya bostäderna ska utformas och anpassas med hänsyn till stadsbild och kulturmiljövärden i området.

Planområde

Planområdet ligger längs med Sjösavägen, cirka 300 meter norr om Högdalens centrum, och är uppdelat på tre platser. Området är totalt cirka 2 ha.

Översiktsplanen

Högdalen är tillsammans med Rågsved utpekat som ett stadsutvecklingsområde för komplettering i översiktsplanen. Möjligheterna i stadsdelen ska främst tas till vara genom att komplettera med ny bebyggelse på parkeringsytor vid centrum samt genom att bygga om befintliga gator till stadsgator. Sjösavägen är utpekad som en gata som ska byggas om till stadsgata, kantad av bebyggelse och med bredare ytor för fotgängare och cyklister.

Tidplan

  • Markanvisning till Bergsundet Projekt nr 1 AB gjordes i november 2020
  • Start-pm togs i december 2020
  • Samråd, preliminärt kvartal 2 2023
  • Granskning, preliminärt kvartal 1 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2024

Byggaktörer

Bergsundet Projekt nr 1 AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Robert Moberg

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad