dcsimg
Flygbild med området markerat.
Vit streckad linje markerar området för planerad bebyggelse.
Projekt Pågående

135 bostäder vid Garagevägen

Hammarbyhöjden

Stockholm utvecklas och i Hammarbyhöjden byggs det många nya bostäder. Planförslaget Skolvärdinnan innehåller cirka 135 lägenheter, 80 lägenheter längs Garagevägen och 55 lägenheter längs Lidköpingsvägen.

Projektfakta

135 lägenheter i två kvarter

Längs med Garagevägen och Lidköpingsvägen i Hammarbyhöjden ska sammanlagt 135 lägenheter i två områden. Längs Garagevägen planeras två lamellhus i fem våningar med sammanlagt 80 lägenheter. Dessa hus kommer att byggas enligt principerna för Stockholmshusen. På höjden nordost om lamellhusen, längs med Lidköpingsvägen, planeras tre punkthus i sex våningar med sammanlagt 55 lägenheter. 

Den nya bebyggelsen ska i utformning och höjd förhålla sig till befintlig bebyggelse i området. Husen bygger vidare på strukturen i Hammarbyhöjden med lamell- och punkthus med natur nära inpå. Placeringen i naturmarken ska ske varsamt och anslutningen mellan kvartersmark och allmän platsmark ska göras omsorgsfullt.

Garagevägen byggs om

I samband med bostadsbyggnationen bygger staden om Garagevägen. Gångbanan på den östra sidan breddas och träd planteras på den västra sidan. Målet är att den nya bebyggelsen längs Garagevägen och ombyggnationen av gatan ska bidra till ökad trygghet i området. 

Stockholm växer

Projektet är en viktig del i att nå målet om 140 000 bostäder till år 2030. En komplettering i Hammarbyhöjden följer översiktsplanen och programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Tidplan

  • Samråd pågick 17 maj - 14 juni 2017.
  • Granskning av detaljplanen pågick 27 september- 25 oktober 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.
  • Planen vann laga kraft 12 september 2018 efter överklagan till Mark och miljödomstolen.

Byggaktörer

Svenska Bostäder bygger vid Garagevägen och Erik Wallin bygger vid Lidköpingsvägen.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och byggherre kan nu söka bygglov och påbörja byggandet. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av det tidigare planeringsarbetet och alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Bildgalleri

Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen. Arklab
Illustrationsbild för bebyggelsen längs Lidköpingsvägen. Arklab

Kontakt

Jenny Norrman

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad