Kartbild över planområdet i stadens manér. Planområdet utmed Brådstupsvägen/Klubbensborgsvägen är markerat.
Ungefärligt planområde markeras med rosa.
Projekt Planerat

150-200 bostäder vid Klubbacken

Hägersten

Vid Klubbacken i Hägersten planerar staden för cirka 150 till 200 bostäder. Längs Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen beräknas för cirka 60 bostadsrätter, övriga med hyresrätt.

Markundersökningar

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras tekniska undersökningar i området. De undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Om projektet

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 150 till 200 bostäder, längs Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen i Hägersten. 60 bostäder är tänkta att bli bostadsrätter, övriga hyresrätter. Planen möjliggör även för lokaler i bottenvåningarna, som tillsammans med bostadsentréerna kan bidra till den upplevda tryggheten och ett mer levande stadsrum.

Den nya bebyggelsen kan bidra till att stärka korsningen Klubbacken, Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen, som ett nära centrum och mötesplats.

Behov av en ny förskolebyggnad behöver utredas vidare.

Preliminär tidplan

  • Start-PM (Stadsbyggnadsnämnden), 26 november 2020
  • Samråd, kvartal 2 2023
  • Granskning, kvartal 3 2023
  • Antagande (Stadsbyggnadsnämnden), kvartal 1, 2024

Byggaktörer

Stockholms stad, Primula Byggnads AB

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Amanda Viklund

projektledare, exploateringskontoret

Jesper Fornander

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad