Projekt Planerat

200-300 bostäder i Bagarmossen, Byälvsvägen

Bagarmossen

Längs Byälvsvägen i Bagarmossen föreslår staden fler bostäder i ett område med redan utbyggd infrastruktur, god tillgång till kollektivtrafik och service, vilket bidrar till ett resurs - och kostnadseffektivt markutnyttjande.

Om projektet

Längs Byälvsvägen i Bagarmossen ligger ett område som i översiktsplanen är utpekat som ett förtätningsområde. Det bedöms ha goda möjligheter för fortsatt komplettering med nya bostäder och arbetsplatser.

Den nya föreslagna bebyggelsen ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och tillsammans med den bevarade allén med lindar, bidra till att Byälvsvägen upplevs som en variationsrik stadsgata.

Området ligger cirka 400 meter norr om Bagarmossens tunnelbanestation. Alldeles intill finns Bagarmossens bollplan och en förskola. I närområdet finns flera förskolor.

Möjligheterna att bo i området utan bil är goda då vägnäten för gång- och cykel är väl utbyggda. Lokalbuss passerar på Byälvsvägen. Fler boende i området utökar underlaget och möjligheterna till en bra eller förbättrad kollektivtrafik.

Ägarförhållanden

  • Fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 ägs av det kommunala bostadsbolaget AB Stockholmshem
  • Skarpnäcks gård 1:1 ägs av Stockholms stad

Tidplan (preliminär)

  • Start-PM november, 2020
  • Samråd augusti, 2021
  • Granskning mars, 2022
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden juni, 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karin Stenqvist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad