Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

40 bostäder vid Hemskogsvägen

Stureby

Detaljplaneförslaget ska gör det möjligt att bygga cirka 40 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge mellan Sockenplans och Svedmyras t-banestationer. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att skapa cirka 40 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Bebyggelsen ska bidra med ökad trygghet utmed Hemskogsvägen, som binder ihop Stureby och Enskedefältet. Ny bebyggelse ska utformas utifrån en samtida tolkning av platsens topografiska förutsättningar, natur- och kulturvärden samt karaktären i den bebyggelse som ligger runt omkring. 

Förslaget är tänkt att innehålla cirka 25 hyresrätter i flerbostadshus och cirka 15 bostadsrätter i radhus.

Plandata

Planområdet ligger i nordöstra delen av Stureby längs med Hemskogsvägen vid Hemskogen. Cirka 50 meter norr om föreslaget planområde ligger Enskedefältet. Planområdet omsluts av naturområdet Hemskogen i norr, väster och öster.

Marken ägs av Stockholms stad.

Tidplan

  • Start-PM, juni 2022
  • Samråd, preliminärt kvartal 3 2024
  • Granskning, preliminärt kvartal 3 2025
  • Antagande, preliminärt kvartal 1 2026

Byggaktör

JM

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Stefan Larsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad