Karta över del av Bagarmossen. Delområden för detaljplanen är markerade. Delområden finns längs Fogdevägen, Rusthållarvägen och Byälvsvägen samt i grönområdet längs tunnelbanespåret mellan Bagarmossen och Kärrtorp.
Ungefärligt planområde markeras med rosa linje.
Projekt Planerat

440 bostäder och en förskola i Bagarmossen

Bagarmossen

Planförslaget innebär att Bagarmossen kompletteras med fler bostäder och en förskola samt att grönområdet utmed tunnelbanan mellan Länsmansvägen och området strax öster om Rusthållarvägen blir ett mer tryggt och attraktivt område.

Markundersökningar

Den 10 juni installerade Stockholms stad att grundvattenrör för provtagning av grundvattnet i området.

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras tekniska undersökningar i området. De undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan är tänkt att göra det möjligt att bygga cirka 440 nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna och en förskola. Tanken är också att stärka delar av det lokala sambandet till Kärrtorp, som är viktigt för att uppnå målet om en sammanhängande stad. 

Området kompletteras med fler bostäder och grönstråket utmed tunnelbanan mellan Länsmansvägen och området strax öster om Rusthållarvägen görs till ett tryggt och attraktivt område. Miljön ska uppmuntra till gång- och cykeltrafik, liv och rörelse över en större del av dygnet. Att utveckla Rusthållarvägen gör den till en mer befolkad gata som också ska utgöra en tydlig entré till Bagarmossens centrum.

Program för Bagarmossen-Skarpnäck

Förslaget är en del av utvecklingen i det program för Bagarmossen-Skarpnäck som godkändes 2016. I samband med programarbetet för Bagarmossen-Skarpnäck har en naturvärdesinventering genomförts. Den visar ett flertal värdefulla naturmiljöer i området som staden kommer att ta hänsyn till. 

Program Bagarmossen-Skarpnäck

Tidplan (preliminär)

    • Start-PM November 2020
    • Samråd, kvartal 4 2022
    • Granskning, kvartal 2 2023
    • Antagande, kvartal 4 2023

Planområde

Planområdet omfattar cirka tre hektar i stadsdelen Bagarmossen. Planen bedöms preliminärt omfatta fastigheterna Skarpnäcks Gård 1:1, Assessorn 2, Statssekreteraren 1, Ålderspresidenten 2 och Krigsrådet 2 -3. Marken ägs av Stockholms stad, fyra fastigheter inom planområdet upplåts med tomträtt.

Byggaktörer

Veidekke, Gimle, Wallenstam, Svenska Bostäder, Bergsundet och OBOS. Fler byggaktörer kan tillkomma i förslaget.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Thurell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad