dcsimg
Projekt Planerat

50 bostäder i Kabelverket 2

I samband med att området Kabelverket utvecklas kan Klockhuset och dragspelshusen i Älvsjös centrumområde kompletteras genom ny- och påbyggnad. Klockhusets befintliga tillbyggnad mellan Dragspelshusen och Klockhuset ersätts med en ny byggnad medan Dragspelshusen byggs på.

Bildgalleri

Illustration över planförslaget sett ovanifrån. Nya volymer i brunt, befintliga i beige (AIX arkitekter)
Illustration över planförslaget sett från Älvsjövägen söderifrån (AIX arkitekter)

Syftet är att utöka Älvsjö centrum och knyta ihop det som idag upplevs som centrumområde med de andra delarna som ligger norrut mot Kabelverket. Den nya bebyggelsen ska samspela med den befintliga byggnaden ”Klockhuset” i både skala och uttryck. Högsta lämpliga våningsantal uppskattas till 14 våningar.

Nybyggnad, tillbyggnad och påbyggnad

Klockhusets befintliga tillbyggnad mellan Dragspelshusen och Klockhuset ersätts med en ny byggnad. Den nya byggnaden är tänkt att få ungefär samma höjd som Klockhusets taknock. Gestaltningskraven blir extra höga mot Älvsjövägen och mot platsbildningen vid korsningen Götalandsvägen/Glasfibergatan. I byggnadens övervåningar föreslås kontor och bostäder.

Dragspelshusen föreslås få påbyggnad i ett eller två plan och tillbyggnader på innergårdarna.

Tidplan

  • Samråd: andra kvartalet 2020
  • Granskning: andra kvartalet 2021
  • Antagande: fjärde kvartalet 2021

Fastighetsägare

Fastigheterna ägs av Profi fastigheter.

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projekt nära Kabelverket

Uppdaterad