Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

50 hyresrätter i Skärholmen

Skärholmen

Syftet med planen är att prova ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, totalt cirka 50 bostäder belägna i läge nära både kollektivtrafik och naturområden längs Ekholmsvägen.

Projektfakta

Syftet med planarbetet är att prova ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Projektet bidrar med minst 50 bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Bebyggelsens utformning ska bidra till ett mer kvalitativt och tryggare stadsrum.

Planområdet ligger längs Ekholmsvägen i Skärholmen och omfattar en del av fastigheten Skärholmen 2:1, vilken ägs av staden.

Planområdets utbredning ska studeras. Nya byggnader behöver förhålla sig till den kringliggande bebyggelsens skala, utformning och placering. Det finns utmaningar kopplade till platsens kuperade terräng och gatornas lutning. Naturvärden ska utredas och kan behöva tas hänsyn till.

Markägoförhållanden

Skärholmen 2:1 ägs av Stockholms stad genom exploateringsnämnden

Byggaktör

Järntorget

Preliminär tidplan

  • Start-PM 21 oktober 2021
  • Samråd september 2022
  • Granskning juni 2023
  • Antagande november 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Cristina Engwall

Projektledare, exploateringskontoret

Ellen Landén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad