Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

70-100 nya bostäder i Beckomberga

Beckomberga

Stockholms stad föreslår nya bostäder på tre olika platser i Beckomberga och Eneby. Enligt översiktsplanen har områdena möjligheter till stadsutveckling med nya bostäder, arbetsplatser och service.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostadshus i Beckomberga och Eneby och att tillskapa en mer sammanhängande bebyggelse vid denna del av Spångavägen. Detaljplanen syftar även till att överbrygga vägens barriäreffekt mellan Beckomberga och Eneby, skapa ökad orienterbarhet samt tydligare gångkopplingar.

På båda sidor om korsningen Spångavägen/Styresman Sanders väg föreslås totalt tre nya flerbostadshus (hyresrätter), med mindre lokaler och service i bottenvåningen samt en mindre platsbildning. I Eneby föreslås 13 bostäder i radhus (bostadsrätter) längs Enebyvägen. 

Tidplan (preliminär)

  • Start-PM december 2021
  • Samråd september 2023
  • Granskning september 2024
  • Antagande mars 2025

Planområdena

Alla planområden är idag obebyggda. Den nya bebyggelsen kan förstärka viktiga samband och kopplingar mellan stadsdelarna. Utmaningarna bedöms huvudsakligen bestå av hanteringen av områdenas natur- och kulturvärden samt skyfall.

Kulturvärdena berör främst planområdena vid Eneby, som är ett grönklassat småstugeområde. Invid planområdena finns även naturvärden som bör analyseras och vid behov säkras i detaljplanen. Områdets dagvatten och skyfall bedöms likaså viktiga att tidigt analysera och säkra.

Byggaktörer

All mark inom de föreslagna områdena ägs av Stockholms stad. Planavtal har tecknats med Svenska Hem i Bromma AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kajsa Vogel

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Kajsa Jonsson

projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad