Projekt Planerat

75 hyresrätter vid Gubbängens centrum

Gubbängen

Förslaget innebär att ett område i närheten av Gubbängens centrum och tunnelbanestation utvecklas med cirka 75 bostäder. Området är en del av fastigheten Gubbängen 1:1 med flera vid Kistvägen.

Projektfakta

Stockholms stads bedömning är att den här platsen, i närheten av Gubbängens centrum, har goda möjligheter att förtätas - samtidigt som projektet bidrar med mervärden i form av nya bostäder.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av nya bostäder och i planarbetet ingår även ett förslag på att förlänga och rusta upp befintlig gångväg längs med tunnelbanespåret.

Den nya bebyggelsen ska bidra med stadskvaliteter, arkitektoniska värden samt goda boende- och vistelsemiljöer anpassade till förutsättningarna i området.

Läge och omfattning

Planområdet är beläget intill Gubbängens centrum mellan tunnelbanestationen och Kistvägen. Fastigheter som berörs är Gubbängen 1:1, Rubanken 1 och Spånskavaren 1. Större delen av planområdet består idag av parkmark.

Markägoförhållanden

Stockholms stad äger fastigheterna Gubbängen 1:1, Rubanken 1 och Spånskavaren 1. De två senare är upplåtna med tomträtt till AB Familjebostäder.

Preliminär tidplan

  • Samråd: kvartal 3, 2023
  • Ställningstagande: kvartal 2, 2023
  • Granskning: kvartal 3, 2024
  • Antagande: kvartal 4, 2024

Avtal och byggaktör

Ett planavtal har tecknats med AB Familjebostäder för att täcka stadens kostnader i samband med upprättande av detaljplanen.

Bilder

Bilden visar Kistvägen med kvarteren Spånskavaren och Rubanken.  Skogskullen syns i bakgrunden.
Bilden visar Kistvägen med kvarteren Spånskavaren och Rubanken. Skogskullen syns i bakgrunden. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Bilden visar toppen av skogskullen vänd mot kvarteret Rubanken.
Bilden visar toppen av skogskullen vänd mot kvarteret Rubanken. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret
Gubbängens tunnelbanestation till höger och gångvägen som binder  samman Kistvägen med tunnelbanans södra uppgång till vänster. Gångvägen och  den natur som syns i bilden ligger inom planområdet.
Gubbängens tunnelbanestation till höger och gångvägen som binder samman Kistvägen med tunnelbanans södra uppgång till vänster. Gångvägen och den natur som syns i bilden ligger inom planområdet. Foto: Lennart Johansson
Föreslaget planområde inom röd linje, ungefärliga ytor för ny bebyggelse i orange samt gångkopplingar i vitt, där streckad koppling ska undersökas under planprocessen.
Föreslaget planområde inom röd linje, ungefärliga ytor för ny bebyggelse i orange samt gångkopplingar i vitt, där streckad koppling ska undersökas under planprocessen.
Karta som visar planområdets föreslagna läge inom heldragen röd linje och närliggande pågående detaljplan inom streckad röd linje.
Karta som visar planområdets föreslagna läge inom heldragen röd linje och närliggande pågående detaljplan inom streckad röd linje.
Föreslaget planområde inom röd linje, sett från norr.
Föreslaget planområde inom röd linje, sett från norr.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Theodor Sundh

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad