Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

80 bostäder vid Östberga centrum

Östberga

I södra Östberga, nära Östberga centrum, planerar Stockholms stad för cirka 80 - 100 nya bostäder. Planen är en del av utvecklingsprogrammet för Östberga.

Projektfakta

Stockholms stad planerar för cirka 80 - 100 nya bostäder i närheten av Östberga centrum.

Den nya bebyggelsen, med bottenvåningar och entréer vända mot gatan, ska bidra till att Östgötabackarna blir en mer levande och trygg stadsgata. Bebyggelsen ska även förbättra tryggheten längs gångvägen i parkstråket.

I projektet ingår också att stärka kopplingarna mellan centrumstråket, parkleken och Lisebergsparken.

Området

Planområdet består av ett grönområde och ligger i slänten mellan Östbergabackarna och ett gångstråk i en avskild del av parkstråket.

Den röda markeringen visar planområdets ungefärliga avgränsning.

Markanvisning

I november 2021 beslutade Exploateringsnämnden om markanvisning till Midroc Property Development AB.

En del av programmet för Östberga

Planområdet ingår i det större utvecklingsprogrammet för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en trygg och attraktiv stadsdel som är väl sammanlänkad med kringliggande stadsdelar.

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: December 2021
  • Samråd om detaljplan: Hösten 2023
  • Granskning: Våren 2024
  • Antagande av detaljplan: Årsskiftet 2024/2025
  • Tidigast byggstart: kvartal 3 2027

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ellinor Karlander

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad