Bostäder vid Mäster Karls väg
Illustration av ny byggnad mellan Mäster Karls väg och Lövstavägen. Ny byggnad markerad med röd punkt.
Projekt Planerat

80 hyresrätter i Hässelby Villastad

Hässelby Villastad

Fastigheten Strandärten 22 används idag för industriverksamhet. Stockholms stad föreslår istället att det byggs cirka 80 bostäder på platsen.

Projektfakta

Syftet med förslaget är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus inom fastigheten Strandärten 22 med cirka 80 bostäder som avses att upplåtas som hyresrätter. Detaljplanen ska genom placering och gestaltning av bebyggelse bidra till att omvandla Lövstavägen till ett urbant stråk och skapa goda utemiljöer för de boende.

Planområdet

Området omfattar fastigheten Strandärten 22 som ligger i Hässelby villastad. Det avgränsas i söder av Lövstavägen, i norr av Mäster Karls väg och i öster av fastigheterna Strandärten 18 och Hässelby villastad 14:6 och omfattar cirka 5 500 kvadratmeter.

Markägarförhållanden

Det aktuella området består idag av lägre bebyggelse som används för industriverksamhet. Utöver bebyggelse används marken inom området för upplag.

Marken inom fastigheten ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Donia Property AB.

Preliminär tidplan

  • Start-PM augusti 2022
  • Samråd april 2023
  • Granskning oktober 2024
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden januari 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad