Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

90 bostäder i Fagersjö

Fagersjö

Syftet med den här detaljplanen är att möjliggöra för cirka 90 nya bostäder i Fagersjö. Vidare syftar planen till att stärka det prioriterade strategiska sambandet med Farsta.

Projektfakta

De flesta av de 90 bostäderna planeras att bli hyresrätter. I den här planen går det också att komplettera med bostadsrätter, vilket det råder brist på i stadsdelen.

I detaljplaneområdet finns fastigheterna Teodoliten 1–2, Måttstocken 1, Fagersjö 2:1 och Örby 4:1.

Området är beläget på båda sidor om Havsörnsvägen och söder om Magelungsvägen.

Gällande planer

Planområdet omfattas i dag av detaljplanen P2003-02157, Pl 5620 och Pl 5456. Inom området medges användning av gata, park, natur, bostäder, elnätsstation, gatumark och gatuplantering.

Planområdet är cirka 1,2 hektar (motsvarar 12 000 m²) och utgör den västra entrén till Fagersjö.

Markägarförhållanden

Tomträttsinnehavare för Teodoliten 1 och Måttstocken 1 är HållBo Teodoliten AB.

Teodoliten 2, Fagersjö 2:1 och Örby 4:1 ägs av Stockholms stad.

Preliminär tidplan

  • Start-PM oktober 2021
  • Samråd kvartal 4 2023
  • Granskning kvartal 2 2024
  • Antagande kvartal 3 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ludvig Holmberg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Ayub Aden

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad