Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Cirka 90 bostäder vid Gamla Tyresövägen

Enskededalen

Stockholm stads ska ta fram ett förslag på cirka 50 seniorbostäder och 40 bostäder vid Gamla Tyresövägen i Enskededalen.

Projektfakta

50 seniorbostäder i fyra nya bostadshus

Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 50 hyresrätter för seniorer i fyra flerbostadshus som skulle kunna vara upp till fyra våningar. Tre av husen föreslås placeras längs Gamla Tyresövägen och den fjärde föreslås inom fastighetens nordvästra del. I en av bottenvåningarna planeras ett aktivitetscenter för boende. 

I planområdets sydvästra del finns en elnätstation som behöver flyttas till förmån för den nya bebyggelsen.

Cirka 40 bostäder planeras i befintlig byggnad 

Inom planområdet finns äldreboendet, Hemmet för gamla, som omfattar vård- och omsorgsboende i två byggnader. Ena byggnaden är från 1960-talet och den andra byggnaden uppfördes 1895. Den äldre byggnaden bedöms inte längre uppnå dagens verksamhetskrav avseende vård- och omsorgsboende. Byggaktören, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, vill därför ändra användning till bostäder. I en tidig bedömning uppskattas cirka 40-70 bostäder kunna inrymmas i byggnaden.

Sedan 2019 används den äldre byggnaden som genomgångsbostad för anvisade nyanlända.  

Byggaktör 

Micasa är byggaktör och tomträttshavare.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2022.
  • Samråd planeras i kvartal 3, 2023.
  • Granskning planeras i kvartal 1, 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 3, 2024.

Bildgalleri

Snedbild över planområdet som visar område föreslagen för ny bebyggelse samt vårdbyggnad som föreslås omvandlas. Planområdet är ungefärligt utmarkerat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Adam Hörnedal

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad