Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Cirka 90 bostäder vid Gamla Tyresövägen

Enskededalen

Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 50 seniorbostäder i fyra nya flerbostadshus samt att användningen av en befintlig byggnad för vård- och omsorgsboende ändras till bostäder.

Projektfakta

50 seniorbostäder i fyra nya bostadshus

Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 50 seniorbostäder, hyresrätter, i fyra nya flerbostadshus. Tre av husen föreslås placeras längs Gamla Tyresövägen och den fjärde föreslås inom fastighetens nordvästra del. Byggnaderna planeras få fyra våningar, i en av bottenvåningarna planeras ett aktivitetscenter för de boende. I planområdets sydvästra del finns en elnätstation som behöver flyttas till förmån för den nya bebyggelsen.

Cirka 40 bostadsrätter i befintlig byggnad 

Inom planområdet finns Hemmet för gamla, som omfattar vård- och omsorgsboende i två byggnader. Den nyare byggnaden är från 1960-talet och den äldre byggnaden uppfördes 1895. Den äldre byggnaden bedöms inte längre uppnå dagens verksamhetskrav avseende vård- och omsorgsboende. Byggaktören, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, vill därför ändra användning till bostäder. I en tidig bedömning uppskattas cirka 40-70 bostäder kunna inrymmas i byggnaden.

Byggaktör 

Micasa är byggaktör och tomträttshavare.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2022.
  • Samråd planeras i kvartal 3, 2023.
  • Granskning planeras i kvartal 1, 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 3, 2024.

Bildgalleri

Snedbild över planområdet som visar område föreslagen för ny bebyggelse samt vårdbyggnad som föreslås omvandlas. Planområdet är ungefärligt utmarkerat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Adam Hörnedal

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad