Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

90 lägenheter vid Ottsjövägen

I stadsdelen Årsta, vid Ottsjövägen, planeras för cirka 90 nya bostäder.

Projektfakta

90 lägenheter vid Ottsjövägen

Staden planerar för cirka 90 nya bostäder i form av flerbostadshus vid Ottsjövägen i stadsdelen Årsta (Årsta 1:1). Området ligger i anslutning till Årstaskogen i norr och avgränsas i söder av befintlig bebyggelse vid Dellensvägen. Bostäderna planeras att uppföras som hyresrätter. I projektet ingår också att förbättra tillgängligheten till Årstaskogen som ligger i direkt anslutning till området.

Årstaskogen och Årsta holmar är sedan 2018 ett naturreservat och en utredning om utvidgning av reservatet pågår. Det aktuella området ligger utanför både nuvarande reservat och utanför den föreslagna utvidgningens gränser. Den öppna naturmarken och gränsen mot Årstaskogen ska behandlas med omsorg.

I planarbetet ingår utredning av ny bebyggelse med hänsyn till den omkringliggande bebyggelsen, samt utifrån ekologiska värden och funktioner.

Tidplan

  • Markanvisning till Wallenstam: December 2020
  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: Maj 2021
  • Samråd om detaljplan förväntas: Våren 2022
  • Granskning: Våren 2023
  • Antagande: 2023

Byggaktör

Wallenstam i samarbete med Stockholms stad

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Zsolt Juhász

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad