Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 5: 950 bostäder i tio nya kvarter

Det planeras för cirka 950 lägenheter och förskoleverksamhet på västra sidan av Årstafältet. Syftet med planen är bland annat att länka samman Årstafältet med Östberga.

Om projektet

Tio kvarter med nära 1 000 bostäder

Planarbetet för Årstafältets femte etapp har nu påbörjats. Cirka 950 bostäder i tio bostadskvarter är tänkt att rymmas på Årstafältets västra sida. Bostäderna planeras bli mellan två och tio våningar höga, och boendeformen en blandning av hyres- och bostadsrätter.

I några av husens bottenvåningar planeras för förskoleverksamhet. Det kommer även finnas möjlighet för andra verksamheter i bottenvåningar, till exempel butiker och kaféer. Parkeringsplatser ska finnas i garage under mark.

Tanken är att de nya kvarteren ska skapa en ny och levande stadsfront mot den stora parken på fältet. De ska även bidra till att koppla samman Årstafältet och Östberga vilket är ett av projekt Årstafältets övergripande mål.

Golfbanan

Planområdet utgörs idag till största del av Årsta golfs verksamhet. I december 2018 gav exploateringsnämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda hur Årsta golf kan flyttas och inrymmas inom Årstafältet. I det arbetet har förvaltningen förutsatt att mängden bostäder inte får påverkas. För att inte påverka den tillgängliga friytan per invånare och inte skapa barriärer kan en mer komprimerad golfanläggning bibehållas i någon del av Årstafältet eller i närheten. Slutligt beslut om exakt vad som händer med golfverksamheten kommer längre fram.

Byggaktörer

Exploateringsnämnden markanvisade under 2019 och 2020 mark till nedanstående byggaktörer:

Kvarter 5A: Selvaag Bolig, 85 bostäder
Kvarter 5B: Åke Sundvall, 120 bostäder
Kvarter 5C: Kärnhem bostad, 70 bostäder
Kvarter 5D: Kärnhem bostad, 115 bostäder
Kvarter 5E: Erik Wallin och Gimle, 95 bostäder
Kvarter 5F: Nordr, 100 bostäder
Kvarter 5G: Storstaden bostad och Fortis Fastigheter, 85 bostäder
Kvarter 5H: Aros Bostadsutveckling, 90 bostäder
Kvarter 5I: Svenska Bostäder, 100 bostäder
Kvarter 5J: Bergsundet, 100 bostäder

Tidplan

Samråd för detaljplanen är planerat till första kvartalet 2022, och granskning av planen är planerad till hösten/vintern 2022. Antagande i kommunfullmäktige väntas sedan under våren 2023.

Vi kommer löpande att uppdatera här på hemsidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen.

Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2025-2028.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

En visionsbild på den kommande parken på Årstafältet. Illustration: White arkitekter
Stora kommande parken på Årstafältet. Illustration. White arkitekter.
Volymstudie över bebyggelsen sedd från nordost.
Volymstudie över bebyggelsen sedd från nordost.
Planområde med kvartersindelning.
Planområde med kvartersindelning.

Bilder och nyhetsbrev

Läs mer om projekt Årstafältet

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stockholmshusen

Uppdaterad