dcsimg
Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.
Projekt Planerat

950 bostäder på Årstafältets västra sida

Det planeras för cirka 950 lägenheter och 13 förskoleavdelningar på västra sidan av Årstafältet. Syftet med planen är bland annat att länka samman Årstafältet med Östberga.

Om projektet

 

Tio kvarter med nära 1 000 bostäder

Planarbetet för Årstafältets femte etapp har nu påbörjats. Cirka 950 bostäder i tio bostadskvarter är tänkt att rymmas på Årstafältets västra sida. Bostäderna planeras bli mellan två och tio våningar höga, och boendeformen en blandning av hyres- och bostadsrätter.

I några av husens bottenvåningar planeras för förskoleverksamhet, totalt 13 förskoleavdelningar i två-tre förskolor. Det  kommer även finnas möjlighet för andra verksamheter i bottenvåningar, till exempel butiker och kaféer. Parkeringsplatser ska finnas i garage under mark.

Tanken är att de nya kvarteren ska skapa en ny och levande stadsfront mot den stora parken på fältet. De ska även bidra till att koppla samman Årstafältet och Östberga vilket är ett av projekt Årstafältets övergripande mål.

Golfbanan

Planområdet utgörs idag till största del av Årsta golfs verksamhet. I december 2018 gav exploateringsnämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda hur Årsta golf kan flyttas och inrymmas inom området. I det arbetet har förvaltningen förutsatt att mängden bostäder inte får påverkas. För att inte påverka den tillgängliga friytan per invånare och inte skapa barriärer kan en mer komprimerad golfanläggning bibehållas i någon del av Årstafältet eller i närheten. Slutligt beslut om exakt vad som händer med golfverksamheten kommer längre fram.

Byggaktörer

Exploateringsnämnden markanvisade under november 2019 mark till nedanstående byggaktörer: Kvarter I har sedan 2013 markanvisats till Svenska Bostäder i ett projekt för Stockholmshusen.

Kvarter A: Storstaden, 85 bostäder
Kvarter B: Åke Sundvall, 120 bostäder
Kvarter C: Kärnhem, 70 bostäder
Kvarter D: Kärnhem, 115 bostäder
Kvarter E: Erik Wallin och Gimle, 95 bostäder
Kvarter F: Veidekke, 100 bostäder
Kvarter G: Storstaden Stockholm och Fortis Fastigheter, 85 bostäder
Kvarter H: Aros Bostadsutveckling, 90 bostäder
Kvarter I: Svenska Bostäder, 100 bostäder
Kvarter J: Bergsundet, 100 bostäder

Tidplan

Start-pm: December 2019
Samråd: Juni 2022
Granskning: April 2023
Antagande: November 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Volymstudie över bebyggelsen sedd från nordost.
Volymstudie över bebyggelsen sedd från nordost.
Planområde med kvartersindelning.
Planområde med kvartersindelning.

Läs mer om projekt Årstafältet

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stockholmshusen

Uppdaterad