Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Äldre hus i Äppelviken bevaras

Äppelviken, Bromma

Äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Äppelviken bevaras. Det handlar om byggnaderna Stora Sjövillan, Lilla Sjövillan, Mangelbodsvillan, Alphyddan och en tillhörande förrådsbyggnad. Allmänheten får bättre tillgång till områden med en ny strandpromenad.

Projektfakta

Kulturhistoriska värden bevaras

Tomterna runt de fem äldre byggnaderna Stora Sjövillan, Lilla Sjövillan med badhytt, Mangelbodsvillan, Alphyddan samt förrådsbyggnaden avstyckas och blir kvartersmark. Inga nybyggnader får byggas på platsen.

Byggnader, murar, terrasseringar, kajen och ångbåtsbryggan, häckar med grindar av trä och ekar ska bevaras.

Lilla Sjövillan, Mangelbodsvillan och Alphyddan får användas som friliggande bostäder, en- tvåfamiljshus. Den befintliga förrådsbyggnaden föreslås ändras till att bli gemensamt förråd och garage för de nybildade fastigheterna.

Strandpromenad för rekreation

En kaj för båtar och en strandpromenad längs viken ska leda fram till den äldre ångbåtsbryggan. Det gör att allmänheten får tillgång till området och skapar möjligheter till promenader och rekreation vid vattnet.

Tidplan

  • Start-PM hölls i mars 2014
  • Samråd 29 september–10 november 2014
  • Granskning november 2016
  • Antagande 2017
  • Planen vann laga kraft 27 oktober 2017.

Vill du veta mer?

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2017. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Suzanna Tsygankova

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad