Fjäril som sitter på en vit blomma.
Projekt Planerat

Alla nya projekt inom Grönare Stockholm 2022-2025

Trafiknämnden beslutade 22 april 2021 om utredningsbeslut för nio nya projekt inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm med fokus på miljön och utvecklande av ekosystemtjänster. Arbetet med projekten startar under 2022.

Projektfakta

Platserna för projekten är utvalda för att det där finns möjlighet att skapa mångfunktionalitet. Platser för aktivitet och rekreation kan på en gång värna om bin och insekter, ta hand om större regnmängder och skapa skugga där det behövs under till exempel värmeböljor.

Alla projekt är utvalda för att var och ett ska kunna utveckla ekosystemtjänster i staden, med några av följande kriterier:

  • Gröna samband och biologisk mångfald
  • Skyfallsproblematik
  • Värmeöar i urbana miljöer
  • Platsbrist, mångfunktionella ytor och platser
  • Buller
  • Otrygga platser

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att det finns en variation av djur och växter, olika arter och även en variation inom arter. På samma gång som det byggs nya vägar och nya bostäder behöver man ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Det kan göras på många sätt. Inom Grönare Stockholms projekt planeras bland annat för sammanhängande grönstruktur, där arter kan spridas samt miljöer där pollinerare och andra insekter trivs.

Skyfall 

Stockholms stad arbetar med att öka beredskapen för följder av klimatförändringarna, som till exempel framtida skyfall med tillhörande översvämningar på ett sätt så att invånare och verksamheter påverkas så lite som möjligt. Stora regnmängder vid kraftigt regn eller skyfall kan hanteras i projekten bland annat genom att anlägga växtbäddar för att träd och växter ska kunna ta upp större mängder vatten. Växtbäddarna bevattnar träden, fördröjer vattenflödet och kan ofta kopplas till det befintliga dagvattensystemet.

Värmeöar

Begreppet värmeö betyder en plats i en stadsmiljö där det på grund av bebyggelse kan bli riktigt varmt, där träd och annan växtlighet saknas. Ofta är det hårdgjorda ytor med asfalt och betong. Platser där införande av grönska kan reglera temperaturen och bidra med svalka.

Nio nya Grönare Stockholmsprojekt

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Uppdaterad