Kvinna på cykel
Cyklist
Projekt Genomfört

Ältabergsvägens cykelstråk rustas upp

Flaten

Ältabergsvägen är en viktig länk i det regionala cykelstråket från Nacka och Tyresö till Stockholm. Kommunerna har tillsammans byggt ihop och rustat upp cykelvägnätet så att det blivit enklare och säkrare att cykelpendla längs stråket.

Projektfakta

Ny gång- och cykelbana och tillgänglighetsanpassade busshållplatser

Stockholms stad vill öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister och gående på Ältabergsvägen. Målet är att skapa bättre förutsättningar för arbetspendling med cykel och att fler ska välja att cykla. Därför har vi i samarbete med Nacka kommun byggt en ny gång- och cykelbana, tillgänglighetsanpassat busshållplatserna och gjort korsningarna trafiksäkra. För att öka tryggheten och trafiksäkerheten har även belysningen byggts ut på båda sidor om vägen.

Ska göra det tryggare och lättare att ta sig fram

Tidigare fanns det ingen gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen och gående och cyklister behövde samsas om vägen med motortrafiken. Den låga trafiksäkerheten gjorde att många gående och cyklister upplevde den som otrygg.

Färdigt 2015

Den nya gång- och cykelbanan var klar försommaren 2015.

Stockholms stad i samarbete med Nacka kommun

Genomfördes av Stockholm tillsammans med Nacka.

Kontakt

Trafikkontoret

Projekt i Skarpnäck

Uppdaterad