dcsimg
tecknad karta över kvarteren med planområdet markerat med en blå linje
Planområdet markerat med blå linje.
Projekt Planerat

Arbetsplatser, handel och bostäder i city

Norrmalm

På fastigheten Orgelpipan 7 föreslås nya kontorsarbetsplatser, handel och bostäder. Förslaget berör också en del av fastigheten Norrmalm 4:53.

Projektfakta

Kontorsarbetsplatser, bostäder och handel  

Förslaget ska pröva en utveckling av fastigheten genom
på- och ombyggnad. Det finns i dagsläget inget färdigstuderat förslag och vilken volym och omfattning en påbyggnad kan ha kommer att studeras vidare inför plansamrådet.

Förslaget ger utrymme för både nya arbetsplatser och för nya bostäder. För att bostäder ska fungera och bidra positivt till stadsmiljön ska de vara placerade så att de syns från gatan och ha tydliga entréer.  Antalet bostäder kan i nuläget inte fastställas, målet är att skapa en god och helhetlig bostadsmiljö.  Antalet har dock översiktligt uppskattats till cirka 30 stycken. 

Planområdet begränsas av Mäster Samuelsgatan i norr, Vasagatan i väster, Klarabergsgatan i söder och Klara Norra Kyrkogata öster. Planområdet är cirka 6 000 kvadratmeter stort. 

Centrala Stockholm ska fortsätta stärkas

Enligt stadens översiktsplan ska centrala Stockholm fortsätta stärkas. Utveckling och förtätning ska huvudsakligen ske inom ramen för den befintliga strukturen. Inriktningen är att skapa goda förutsättningar för blandade och levande områden med såväl bostäder och arbetsplatser som lokaler för kommersiell och offentlig service.

Förslaget syftar också till att stärka gaturummet genom att komplettera byggnaden och stadsmiljön med en mer intressant och utökad byggnadsvolym, att öppna upp bottenvåningen ännu mer mot omgivande gator samt att förbättra kommunikationer och vistelsevärden till och under Vasagatan/Klarabergsgatan.

Tidplan

  • Start-PM: fjärde kvartalet 2017
  • Plansamråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: första kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2019

Byggaktörer 

Planområdet innefattar två fastigheter. Orgelpipan 7 där Hufvudstaden AB är innehavare av tomträtten samt en mindre del av Norrmalm 4:53 som ägs av staden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mattias Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

flygfoto med planområdet markerat med en röd linje
Planområdet markerat med röd linje. Klarabergsgatan syns i bildens mitt från under kant till övre kant och precis norr om planområdet, från vänster till höger, går Vasagatan.
tecknad volymskiss sett från Klarabergsgatan
Perspektiv från Klarabergsgatan med Centralstationen till höger i bild. Studerad volym för påbyggnad är markerad med rosa.
tecknad volymskiss sett från Sergels torg
Perspektiv från Sergels torg västerut. Studerad volym för påbyggnad är markerad med rosa.
tecknad karta över kvarteren med planområdet markerat med en blå linje
Planområdet markerat med blå linje.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad