Tema Landskapsarkitekter
Projekt Genomfört

Årstabergsparken del 4 - Blockriket

Årstadal

Blockriket är den sista etappen av Årstabergsparkens utbyggnad. Stockar och stenar lockar redan idag många till leklandskapet i skogen. Staden kommer nu att komplettera parken med nya lekredskap och sittplatser. Parken görs också mer tillgänglig med nya trappor och hiss.

Projektfakta

Mer lek och ökad tillgänglighet

Blockriket är den fjärde och sista etappen i Årstabergsparkens utbyggnad. Stockar och stenar lockade redan många till leklandskapet Blockriket i den östa delen av parken. Staden kompletterar nu parken med nya platser för lek och avkoppling. Området kompletteras med en ny småbarnslek med bland annat en vattenränna och en klätterdrake som kan användas av förskolorna i området. Den befintliga lekplatsen har fått nya lekredskap och sittplatser. Vid bollplanen byggs en träläktare och ute på klippan byggs ett träflak att hänga och grilla på med utsikt över staden

Nya entréer till parken anläggs också. När allt är klart kommer man kunna nå parken via nya trappor och hiss från torget i öster eller via en ny trappväg från Sjöviksbacken i väster.

Årstabergsparken - ny stadsdelspark

Årstadal har vuxit fram i snabb takt och när vi bygger nya bostäder, förskolor och skolor i området behöver vi också bygga parker för promenader, lek och avkoppling. Staden gör därför en stor satsning på parker och naturmark och bygger här en ny stadsdelspark. Årstabergsparken är en bergspark som sträcker sig genom Årstaberg och Årstadal mot Årstaskogen. Naturmarkens kvaliteter har tagits tillvara och utformningen av parken utgår från skogen, berget och utsikten. Flera nya entréer, gångvägar och trappor gör naturmarken på höjden mer tillgänglig och kopplar samman parkens olika delar. Hela skogen inspirerar till lek och har kompletterats med flera platser för aktiviteter, umgänge och rekreation.

Det ekologiska stråket stärks

Parken har också en viktig funktion som ekologisk spridningskorridor för både växter och djur. Vid anläggningen av parken har fler träd planterats och befintliga träd skyddats. För att fåglar och andra djur ska trivas extra bra här har flera fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkar satts upp.

Läs mer om Årstadal parkprogram

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Parkprojekt i Årstadal

Uppdaterad