Projekt Planerat

Återvinningscentral och utbyggt ställverk

Sätra

Förslaget möjliggör en återvinningscentral och utbyggt ställverk för energiförsörjning vid Sätra industriområde.

Projektfakta

Säkrad återvinningscentral och energiförsörjning

Förslaget möjliggör en återvinningscentral samt ett ställverk för energiförsörjning (Svenska Kraftnät). Det nya ställverket ska kopplas samman med Ellevios befintliga ställverk direkt öster om planområdet. 

I området planeras nya bostäder, gator, parkmiljöer och ny teknisk infrastruktur. För att möjliggöra stadsutveckling i området – till exempel gång och cykelstråk, behöver ytan för de tekniska anläggningarnas minska. Den befintliga återvinningscentralen måste flytta. 

Förslaget säkrar avfallshanteringen och energiförsörjningen i området.

Sätra verksamhetsområde

Planområdet ligger i Sätra verksamhetsområde, i anslutning till Strömsätravägen, öster om bland annat fastigheten Stensätra 16. Flertalet byggnader är uppförda som kontors- eller lagerbyggnader under 70-talet och området är väl synligt från E4/E20 Södertäljevägen, vilket innebär att det är en del av entrén till Stockholm.  

Naturmark kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse. Påverkan på naturvärden behöver utredas och målsättningen bör vara att spara delar av naturvärdena samt tillföra grönska inom anläggningarna. 

Preliminär tidplan

  • Samråd planeras i kvartal 2, 2024
  • Granskning planeras i kvartal 1, 2025
  • Antagande planeras i kvartal 2, 2025

Byggaktörer

Svenska kraftnät
Stockholm Vatten och Avfall  

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad