Projekt Genomfört

Bällstavägen vid Annedal har rustats upp

Mariehäll, Annedal

Annedal omvandlas från industriområde till en attraktiv promenadstadsdel. En del i satsningen är att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten längs Bällstavägen vid Annedal. Där passerar ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholm och för att fler ska välja att gå och cykla, har staden byggt en ny gång- och cykelbana och fler övergångsställen.

Projektfakta

Ny gång- och cykelbana och bättre framkomlighet

För att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten har Bällstavägen i höjd med Annedal byggts om. De åtgärder som genomförts är: 

  • Ny gång- och cykelbana på båda sidor om Bällstavägen som knyter an till det regionala cykelstråket mellan Islandstorget och Sundbyberg.
  • Signalreglerade övergångsställen på Bällstavägen vid Tappvägen
  • Två körfält, ett för svängande trafik i korsningen Bällstavägen/Tappvägen.
  • Upprustning av befintliga busshållplatser

Lättare och säkrare att cykla när vägens standard höjs

I den nya promenadsstadsdelen Annedal kommer det finnas lägenheter för cirka 5000 personer, en ny skola och flera förskolor. Bällstavägen som avgränsar området i söder trafikeras varje dygn av cirka 22 000 fordon och två busslinjer. Med nya dubbelriktade cykelbanor på vardera sida av gatan på sträckan mellan Dartanjangs gata och Tappvägen, har standarden höjts för cyklister.

Färdigställt hösten 2017

Upprustningen av Bällstavägen avslutades i oktober 2017.

Stockholms stad har utfört arbetet

Ombyggnaden av Bällstavägen vid Annedal har genomförts av Trafikkontoret och Exploateringskontoret. 

Kontakt

Trafikkontoret

Nyheter

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad