Projekt Planerat

Bällstavägen vid Kratsbodavägen rustas upp

Mariehäll

Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service. För att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister rustar staden upp Bällstavägen till en stadsgata på delen mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen. Ombyggnationen pågår till hösten 2021.

Projektfakta

Bredare gång- och cykelbana samt ökad trafiksäkerhet

Som en del i stadens satsning i att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister längs Bällstavägen genomförs nedanstående åtgärder längs sträckan mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen:

  • Bredare gång- och cykelbanor på båda sidor om Bällstavägen
  • Upphöjt övergångsställe vid Mariehällsvägen
  • Platser för kantstensparkering
  • Plantering av nya träd med växtbäddar
  • Stockholm vatten och Avfall, (SVOA) har rustat upp ledningarna för vatten och avlopp.

Arbetena är en fortsättning av den upprustning som skett av Bällstavägen vid Annedal.

Lättare och säkrare att cykla när vägens standard höjs

Bällstavägen som avgränsar området trafikeras varje dygn av cirka 22 000 fordon och två busslinjer. Längs Bällstavägen passerar ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholm. Med upprustade dubbelriktade cykelbanor på vardera sida av gatan på sträckan mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen höjs standarden för cyklister.

Arbetena med att rusta upp Bällstavägen påbörjades i oktober 2020 och beräknas pågå till hösten 2021.

Del av parken Sol och måne stängs av - nätstation flyttas tillfälligt

Stockholms stad ska tillfälligt flytta en nätstation från Nordr (tidigare Veidekke) fastighet i närområdet (Minnet 5) till östra delen av parken Sol och måne.

På kartan ovan är Parken är markerad med grönt. Nätstationens tillfälliga plats är markerad med mörklila. Platsen där nätstationen står i dag är markerad med en cirkel.

Arbetena pågår till och med hösten 2021. Arbete pågår i huvudsak vardagar klockan 7-19.

Boende och allmänhet kommer kunna komma till/från fastigheterna i närområdet under hela perioden. I samband med att arbetena utförs kommer staden att behöva ta ned 1-2 träd i anslutning till arbetsområdet.

Gångvägen längs Bällstavägen kommer tillfälligt behöva läggas om. Följ hänvisningsskyltar för alternativ väg.

När Nordr byggt bostadshuset inom deras fastighet Minnet 5, kommer nätstationen flytta tillbaka till Nordr:s tomt. Parken Sol och måne kommer då att återställas.

Arbetena med nätstationen utförs av EMAB och Ellevio på uppdrag av Stockholms stad.

Störande arbeten under byggtiden

För att kunna ha ett körfält öppet i vardera riktningen under hela entreprenaden kommer en av gång- och cykelbanan längs med Bällstavägen att behöva stängas av med hänsyn till planeringen av de olika skeendena. Körfälten för Bällstavägen kommer tillfälligt läggas om och justeras i sidled för entreprenadarbeten.

Arbeten längs Bällstavägen kommer att pågå under vardagar klockan 7-22. Vissa nattarbeten kan förekomma för att inte störa framkomligheten längs sträckan. De arbeten som kan behöva utföras nattetid är till exempel schaktarbeten för ledningsdragningar samt asfaltering. En viss ökning av byggtrafik, damm och buller, bland annat från maskiner kommer att märkas.

Du kan hjälpa till 

Under byggtiden kommer ett körfält att vara öppet i vardera riktningen. Du kan bidra till ett bättre trafikflöde genom att hålla avstånd till framförvarande fordon för att skapa ett jämnt trafikflöde förbi byggarbetsområdet. Du kan också bidra genom att i möjligaste mån lämna bilen hemma och resa kollektivt, välja alternativa resvägar och undvika att resa i rusningstrafik.

Du som gångtrafikant eller cyklist kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att använda andra gångvägar eller cykelvägar, följa orange hänvisning och respektera avstängningar. Var uppmärksam på byggtrafiken i området.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sonny Lind Nilsen

Byggledare, AFRY Infrastructure

Idris Yasin

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad