Karta över området, Bällstavägen och Kratsbodavägen.
Projekt Planerat

Bällstavägen vid Kratsbodavägen rustas upp

Mariehäll

Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service. För att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister rustar staden upp Bällstavägen till en stadsgata på delen mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen. Mindre arbeten kvarstår bland annat asfaltering.

Projektfakta

Förbättrad trafiksäkerhet 

Bredare gång- och cykelbana samt ökad trafiksäkerhet

Som en del i stadens satsning i att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister längs Bällstavägen genomförs nedanstående åtgärder längs sträckan mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen:

  • Bredare gång- och cykelbanor på båda sidor om Bällstavägen
  • Upphöjt övergångsställe vid Mariehällsvägen
  • Platser för kantstensparkering
  • Plantering av nya träd med växtbäddar
  • Stockholm vatten och Avfall, (SVOA) har rustat upp ledningarna för vatten och avlopp.

Arbetena är en fortsättning av den upprustning som skett av Bällstavägen vid Annedal.

Lättare och säkrare att cykla när vägens standard höjs

Bällstavägen som avgränsar området trafikeras varje dygn av cirka 22 000 fordon och två busslinjer. Längs Bällstavägen passerar ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholm. Med upprustade dubbelriktade cykelbanor på vardera sida av gatan på sträckan mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen höjs standarden för cyklister.

Tillfällig flytt av nätstation

Stockholms stad har tillfälligt flyttat en nätstation från Nordr (tidigare Veidekke) fastighet i närområdet (Minnet 5) till östra delen av parken Sol och måne.

När Nordr byggt bostadshuset inom deras fastighet Minnet 5, kommer nätstationen flytta tillbaka till Nordr:s tomt. Parken Sol och måne kommer då att återställas.

Tidplan

Staden upptäckte ett fel i vägens lutning i korsningen Bällstavägen/Mariehällsvägen. Staden tog därför en paus i arbetena för att titta närmare på hur ett övergångsstället kunde byggas så att det uppfyller Stadens tillgänglighetskrav.

Staden har nu återupptagit arbetena i korsningen Mariehällsvägen/Bällstavägen samt Kratsbodavägen/Bällstavägen. Tillsammans med asfaltering av vägsträckan planeras arbetena avslutas i september 2020. JVAB utför arbetena på uppdrag av exploateringskontoret.

Kontakt

Sonny Lind Nilsen

Byggledare, AFRY Infrastructure

Idris Yasin

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad