Karta över området, Bällstavägen och Kratsbodavägen.
Projekt Genomfört

Bällstavägen vid Kratsbodavägen rustas upp

Mariehäll

Mariehäll förändras till en attraktiv promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service. För att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister rustar staden upp Bällstavägen till en stadsgata på delen mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen. Mindre arbeten kvarstår.

Projektfakta

Förbättrad trafiksäkerhet 

Bredare gång- och cykelbana samt ökad trafiksäkerhet

Som en del i stadens satsning i att öka trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister längs Bällstavägen har nedanstående åtgärder genomförts längs sträckan mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen:

  • Bredare gång- och cykelbanor på båda sidor om Bällstavägen
  • Upphöjt övergångsställe vid Mariehällsvägen
  • Platser för kantstensparkering
  • Plantering av nya träd med växtbäddar
  • Stockholm vatten och Avfall, (SVOA) har rustat upp ledningarna för vatten och avlopp.

Arbetena är en fortsättning av den upprustning som skett av Bällstavägen vid Annedal.

Lättare och säkrare att cykla när vägens standard höjs

Bällstavägen som avgränsar området trafikeras varje dygn av cirka 22 000 fordon och två busslinjer. Längs Bällstavägen passerar ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholm. Med upprustade dubbelriktade cykelbanor på vardera sida av gatan på sträckan mellan Kratsbodavägen och Mariehällsvägen har standarden för cyklister höjts på den här sträckan.

Tillfällig flytt av nätstation

Stockholms stad har tillfälligt flyttat en nätstation från Nordr (tidigare Veidekke) fastighet i närområdet (Minnet 5) till östra delen av parken Sol och måne.

När Nordr byggt bostadshuset inom deras fastighet Minnet 5, kommer nätstationen flytta tillbaka till Nordr:s tomt. Parken Sol och måne kommer då att återställas.

Tidplan

Arbetena är i stort sett slutförda. Endast mindre arbeten kvarstår.

Kontakt

Sonny Lind Nilsen

Byggledare, AFRY Infrastructure

Savvas Misikoglou

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad