En man går över ett övergångställe
Bergslagsvägen
Projekt Genomfört

Förbättrad trafiksäkerhet på Bergslagsvägen

Norra Ängby

En VMS-variabel meddelandeskylt kommer att sättas upp på Bergslagsvägen innan Ängbyplan, i riktning väster ut. Projektet är en del i ett större trafiksäkerhetsprojekt som omfattar trafiksäkerhetsåtgärder längs sträckan Drottningholmsvägen-Bergslagsvägen mellan Ulvsundaplan och E18.

Projektfakta

Ny meddelandeskylt ska varna för trafiksignal och kö

En VMS-variabel meddelandeskylt kommer att ersätta den skylt som idag varnar för trafiksignalen bakom kurvan. Den nya skylten kommer varna för både trafiksignal samt för eventuell kö.

Det ska bli säkrare för oskyddade trafikanter att använda korsningarna Vällingbyrondellen och Islandstorget och det ska bli lättare för motorfordonen att uppmärksamma trafiksignalen vid Ängbyplan. Även på andra platser kommer säkerheten förbättras genom att räcken sätts upp och att målningsarbeten utförs.

Antalet olyckor på sträckan ska minska

Sträckan Drottningholmsvägen/Bergslagsvägen mellan Ulvsundaplan och E18 är olycksdrabbad och trafiksäkerheten behöver förbättras både i korsningar och på sträckan.

Skylten ska minska antalet upphinnandeolyckor samt i övrigt uppmärksamma bilisterna på den bakom kurvan placerade trafiksignalen.

Det övergripande målet för Stockholm fram till 2020 är en minskning med 40 procent av antalet dödade och svårt skadade personer i polisrapporterade trafikolyckor.

Tidplan 2015–2018

2017 i månadsskiftet februari/mars ersättes nuvarande varningsskylt med en VMS-variabel meddelandeskylt.

2015–2018.

Genomfördes av Stockholms stad

Trafikkontoret planerade och genomförde arbetet. 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad