Park vid vik med vatten
Blekholmsterrassen. Foto: AJ Landskap AB
Projekt Planerat

Blekholmsterrassen rustas upp

Norrmalm

Blekholmsterrassen vid Klara Sjö ska rustas upp för ökad trivsel och trygghet. Just nu arbetar vi med att ta fram ett program. Start för upprustningen är planerat till 2022.

Projektfakta

Bakgrund

Blekholmsterrassen är en långsträckt strandpark med öppna gräsytor och storvuxna träd. Parken ligger utmed Klara sjö, med utsikt över Kungsbro Strand på Kungsholmen. I norr avgränsas parken av Kungsbron och i söder av Klarabergsviadukten. Trots sitt mycket centrala läge är parken en dold oas med promenadstråk utmed vattnet och bryggor med sittplatser. 

För att öka parkens trivsel påbörjar vi nu arbetet med att ta fram ett program för parken tillsammans med en trädplan för parkens träd och övriga vegetation. Programmet kommer ange en inriktning för kommande upprustning.

Enkät "Tyck till om Blekholmsterrassen" (vår/sommar 2020)

Ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram ett program för upprustning är att ta in synpunkter från närboende, verksamheter och övriga parkbesökare. Under tiden 20 maj till 15 juni 2020 fanns det möjlighet att tycka till om parken via en enkät. Sammanlagt 61 enkätsvar kom in.

En sammanställning av enkätsvaren finns längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?". Synpunkterna som kommit in är ett av flera viktiga underlag till arbetet med att ta fram ett förslag till upprustning av parken. I det fortsatta arbetet kommer vi behöva prioritera och göra avvägningar mellan en mängd olika intressen och aspekter.

Tyck till om förslag till upprustning (höst/vinter 2020)

Från 23 november till 13 december 2020 har det funnits möjlighet att tycka till om ett förslag till upprustning. Förslaget ses nu över utifrån de synpunkter som kommit in. En sammanställning av inkomna synpunkter presenteras längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?".

Förslaget i korthet 

I korthet har upprustningsförslaget följande inriktning:

  • Bevara och förstärka karaktären av lummig strandpark med öppna gräsytor för picknick och solbad i centrala Stockholm.
  • Koncentrera 90-tals karaktären till ytorna närmast husen där delarna vid vattnet ges en mer lågmäld klassisk utformning.
  • Tillföra aktiviteter i form av utegym och boule.
  • Mer blommande rabatter och ökad säsongsväxling.
  • Bryggor renoveras och får nya ytskikt och räcken.
  • Bättre belysning utmed strandkanten för ökad trygghet.
  • Ge entréer förnyade ytskikt, mer grönska och tillföra konstinslag.
  • Förstärka den biologiska mångfalden genom bevarandet av äldre träd, anläggning av ängsytor och flytande öar.

Förslaget i sin helhet finns längre ner på denna sida, under rubriken "Vill du veta mer?"

Tidplan

Program för upprustning tas fram under 2020 och kommer därefter beslutas i Norrmalms stadsdelsnämnd. Under 2021 planerar vi att projektera, vilket betyder att vi tar fram tekniska dokument för att under 2022 kunna starta genomförandet. Målet är att upprustningen ska bli klar under hösten 2022. 

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. 

Vill du veta mer?

Här finns en samanställning av de synpunkter som kom in på upprustningsförslaget: Tyck till om Blekholmsterrassen - sammanställning av synpunkter på upprustningsförslag, december 2020

Här finns förslaget till upprustning av Blekholmsterrassen: Blekholmsterrassen - förslag till upprustning, november 2020

Här finns en sammanställning av enkätsvar och övriga synpunkter som togs in under maj - juni 2020: Blekholmsterrassen - sammanställning av allmänhetens synpunkter inför kommande upprustning

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad