Projekt Genomfört

Blomsterdalen förbättras och rustas upp

Liljeholmen

Parken Blomsterdalen i Årstadal är sliten och i behov av att förbättras. Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret genomför därför för en upprustning av parken.

Projektfakta

Sliten och populär park som behöver rustas upp

Blomsterdalen ligger i korsningen Marieviksgatan/Sjöviksvägen i Årstadal och stod klar 2010. Parken är populär bland boende, närliggande skolor och förskolor och har sedan den öppnades blivit mycket sliten. Därför genomförs nu en återställning och en mindre upprustning av parken.

Parken behåller sin ursprungliga utformning

I det förslag som har tagits fram bevaras parkens ursprungliga utformning och vi gör förbättringar som bland annat gör parken mer tålig. Slänterna i parken förstärks för att klara slitage och motverka erosion.

Förutsättningarna för växterna förbättras samtidigt som den redan blomsterrika parken får fler blommande buskar och träd med en större variation över året. Förbättringsåtgärder görs också för att förhindra att vatten blir stående i parkens lågpunkter.

Sittplatser förnyas, lekutrustning rustas upp och fallskyddsunderlag byts ut. Under soliga dagar blir det lätt varmt i parken och därför sätts ett solskydd upp över lekplatsens sandlåda.

Dialog med parkens besökare

Inför upprustningen har stadsdelsförvaltningen samlat in synpunkter från parkens besökare genom en webbenkät med frågor om vad de tycker är det bästa med parken i dag och vad som skulle kunna bli bättre. Närmare 150 personer svarade på enkäten. Synpunkterna har varit en del i arbetet med att ta fram programförslaget för parkens upprustning.

Den 9 april 2019 visades förslaget upp på plats i parken och till och med den 14 april 2019 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Tidplan

  • Programförslag togs fram våren 2019 
  • Projektering utfördes 2019-2020
  • Byggstart i augusti 2020
  • Klart sommaren 2021

Staden driver projektet

Trafikkontoret driver projektet tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Landskapsarkitekter är AJ Landskap.

Så planeras stadsutveckling

Kontakt

Hägersten-Älvsjö

Uppdaterad