Projekt Planerat

Bostäder, kontor och hotell vid norra Folkparksvägen

Solberga

Ny bebyggelse föreslås på tre platser längs med norra Folkparksvägen, vid Solbergas entré. Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 170 bostäder och 200-300 arbetsplatser i kontor och hotell.

Projektfakta

Cirka 170 lägenheter och 200-300 arbetsplatser

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder, kontor och hotell längs med Folkparksvägen, Kontrollvägen och Safirgränd i den norra delen av Solberga. Inom kvarteret Skarabén, mellan Folkparksvägen och Kontrollvägen, planeras cirka 100 lägenheter. Dessa lägenheter planeras bli genomgångsbostäder för personer som står utanför bostadsmarknaden, så kallade SHIS-boende. På den sydöstra sidan av Folkparksvägen och vid Safirgränd planeras cirka 70 lägenheter. I den norra delen av planområdet, vid Kontrollvägen, föreslås kontor och hotell med cirka 200-300 arbetsplatser. Lämplig placering och utbredning av lokaler för verksamhet och service kommer utredas i kommande planprocess.

Solberga är ursprungligen planerat med många gröna inslag av parker och naturmark sparad nära intill bebyggelsen, vilket skapar stora ekologiska, sociala och rekreativa värden. Ny bebyggelse behöver planeras så att park- och naturmarken fortsatt är en rekreativ tillgång för nya och nuvarande invånare. För att säkerställa spridningssambanden till Solbergaskogen utifrån den samlade exploateringen i Solberga kommer en gemensam naturmiljöutredning för pågående planprojekt att tas fram.

Folkparksvägen utvecklas

Projektet bidrar till att utveckla Folkparksvägen till en stadsgata av lokal karaktär. Ambitionen är att området kring både Folkparksvägen och Kontrollvägen ska omvandlas till en mer levande stadsmiljö samtidigt som viktiga trafikfunktioner bibehålls. Entrén till Solberga tydliggörs med utveckling av nya bostäder, arbetsplatser och offentlig miljö. Kopplingen mellan Telefonplan och Älvsjö stärks samtidigt som ett större befolkningsunderlag kan ge bättre förutsättningar för de lokala centrumen.

Tidplan:

  • Samråd planeras kvartal 4, 2021
  • Granskning planeras kvartal 3, 2022
  • Antagande planeras kvartal 4, 2022

Byggaktörer

Stockholmshem har markanvisning för SHIS boende på kvarteret Skarabén. Viktor Hansson AB har markanvisning för bostäder längs Folkparksvägen och Safirgränd. Området i den norra delen av planområdet planeras att markanvisas till Skanska för kommersiell verksamhet. Markanvisningen är för närvarande överklagad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Anja Linna

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad