Projekt Planerat

Bostäder, kontor och hotell vid norra Folkparksvägen

Solberga

Förslaget möjliggör ny bebyggelse längs med Folkparksvägen, Kontrollvägen och Safirgränd i Solberga. Detaljplaneförslaget innehåller cirka 220 bostäder, kontor, hotell och en skyfallspark.

Projektfakta

Bostäder, kontor, hotell och skyfallspark

Förslaget möjliggör ny bebyggelse längs med Folkparksvägen, Kontrollvägen och Safirgränd i Solberga. Detaljplaneförslaget innehåller cirka 220 bostäder i bebyggelse i fem till sju våningar samt hotell och kontor i upp till 22 våningar, med garage och lokaler i bottenvåningar. Bebyggelsen placeras längs befintliga gator och syftar till att knyta samman Solberga och Älvsjö med Telefonplan och Västberga industriområde. Gångstråk och parkrum stärks och utvecklas, bland annat med en ny skyfallspark.

Kvarter 1: Kontor och hotell vid Kontrollvägen

I planområdets norra del föreslås en ny byggnad uppdelad på en lägre volym och en höghusdel. Höghusdelen, närmast Västberga industriområde, planeras bli 18-22 våningar hög. Den lägre delen, längs Kontrollvägen, planeras bli sex och fyra våningar hög. Byggnaden föreslås innehålla publika verksamheter och centrumändamål i bottenvåning. Hotell och kontor föreslås på övriga våningar.  

Kvarter 2: Cirka 110 lägenheter 

Inom kvarteret Skarabén, mellan Folkparksvägen och Kontrollvägen, planeras cirka 110 lägenheter. Dessa lägenheter planeras bli hyreslägenheter för personer som står utanför bostadsmarknaden, så kallade SHIS-boende. Det nya bostadshuset är placerad i den södra delen av fastigheten och planeras bli fem till sju våningar högt. Bebyggelsen ramar in en rymlig gård med plats för planteringar, utevistelse och lek. 

Kvarter 3 och 4: Sex punkthus längs Safirgränd och Folkparksvägen

Inom kvarter 3 och 4 planeras sex punkthus med sammanlagt cirka 110 lägenheter. Längs Safirgränd föreslås två punkthus i sex våningar. Längs den östra sidan av Folkparksvägen föreslås fyra punkthus i fem och sex våningar. Mellan husen placeras garage med överbyggd gård. Runt byggnaderna görs terränganpassade anslutningar till befintlig naturmark. 

Nya platsbildningar och skyfallspark

Ett nytt entrétorg planeras mot Kontrollvägen där huvudentrén till höghusdelen i kvarter 1 är placerad. Från entrétorget föreslås en trappa som kopplar samman torget med ett nytt allmänt gångstråk i naturmarken på kullen bakom huset. Stråket föreslås få spänger av trä som vilar på marken och sträckningen anpassas efter befintliga träd. Gångstråket kopplar samman entrétorget vid Kontrollvägen med en ny platsbildning i korsningen Safirgränd och Folkparksvägen. Safirplatsen ligger på en väl solbelyst plats och ger möjlighet att sitta ner under befintliga ekar och tallar.

Den norra delen av Skarabén, i kvarter 2, är en lågpunkt i området och utvecklas till en skyfallspark för att omhänderta stora mängder vatten vid skyfall. Parken ramas in med en befintlig allérad med lönnar. Gångbryggor i stål och trä anläggs över den låglänta marken.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2020
  • Samråd pågick 23 november 2021 till 17 januari 2022
  • Granskning planeras kvartal 2, 2024
  • Antagande planeras till kvartal 3, 2024

Byggaktörer

Skanska har markanvisning för kommersiell verksamhet i den norra delen av planområdet. Stockholmshem har markanvisning för SHIS boende på kvarteret Skarabén. Viktor Hansson AB har markanvisning för bostäder längs Folkparksvägen och Safirgränd.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Situationsplan över planområdet med föreslagen bebyggelse och kvartersindelning. Illustration: Karavan
Illustration över parken som ska omhänderta stora mängder vatten vid skyfall. Karavan
Illustration över kullen med naturmark mellan kvarter 1 och 3. Platsen föreslås utvecklas med ett nytt stråk för rekreation som stärker kopplingen till Telefonplan och omkringliggande områden. Illustration: Karavan.
Perspektivskiss över kvarter 1 sett från gångtunneln under Södertäljevägen, intill Kontrollvägen. Skiss: Urban Design
Perspektivskiss sedd söderifrån på Folkparksvägen, med föreslagen bebyggelse på fastigheten Skarabén till vänster i bild. Ny bebyggelse för kontor och hotell i kvarter 1 skymtar till höger i bild. ÅWL arkitekter.
Fasadskiss av föreslagen bebyggelse inom kvarteret Skarabén med den högsta byggnadskroppen på sju våningar i förgrunden mot Kontrollvägen. ÅWL arkitekter.
Illustrationen visar fasader på punkthusen längs Folkparksvägen. Illustration Joliark.

Frågor och svar

Från samrådsperioden: 23 november 2021 till 17 januari 2022.

Kontakt

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Anja Linna

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Cecilia Medin

kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad