Illustration med bostadshus längs en stadsgata.
Projekt Pågående

Bostäder och förskola i Nybohovsbacken

Liljeholmen

I Nybohovsbacken, i Liljeholmen, byggs cirka 180 nya bostäder och en ny förskola. Bygget ska länka samman den befintliga bebyggelsen på Nybohovsberget med det nya Liljeholmstorget.

Projektfakta

180 nya bostäder och förskola

I Nybohovsbacken byggs 14 bostadshus med sammanlagt 180 nya bostäder och inslag av verksamhetslokaler i bottenvåningar. Bebyggelsen ligger på bägge sidor om Nybohovsbacken med åtta hus på södra sidan och sex hus på norra sidan. På den före detta bollplanen placeras också en förskola som ersätter en tidigare förskola i området. Själva gatan förvandlas från en genomfartsgata till en stadsmässig gata med planteringar längs den norra sidan.

Den gamla tvätt- och panncentralen som fanns mellan Nybohovsbacken och Nybohovsgränd har rivits och ersatts av en ny lekplats. Parken som ligger i backen ner mot Trekanten har rustats upp och fått nya gång- och cykelvägar och nya trappor. Tillsammans kopplar allt detta ihop Nybohov med Liljeholmen.

Byggaktörer

Sisab har byggt förskolan. Besqab och Svenska Bostäder bygger bostäder. Stockholms stad bygger gator och parker.

Tidplan

  • Förskolan Hovet öppnade sin verksamhet 2016.
  • En första inflyttning i området skedde under hösten 2017.
  • Byggnationen av de två sista bostadshusen påbörjades i början av 2019. Dessa planeras vara färdiga för inflytt till våren/sommaren 2021.
  • Arbetet med att färdigställa gatan påbörjades i augusti 2020 och planeras vara klart i slutet av oktober.

Pågående arbeten

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Tidig visionsbild över den nya bebyggelsen
Tidig visionsbild över den nya bebyggelsen

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad