dcsimg
Illustration med bostadshus längs en stadsgata.
Projekt Pågående

Bostäder och förskola i Nybohovsbacken

Liljeholmen

I Nybohovsbacken, i Liljeholmen, byggs ca 180 nya bostäder och en ny förskola. Bygget ska länka samman den befintliga bebyggelsen på Nybohovsberget med det nya Liljeholmstorget.

Projektfakta

180 nya bostäder och förskola

I Nybohovsbacken byggs 14 bostadshus med sammanlagt 180 nya bostäder och inslag av verksamhetslokaler i bottenvåningar. Bebyggelsen ligger på bägge sidor om Nybohovsbacken med åtta hus på södra sidan och sex hus på norra sidan. På den före detta bollplanen placeras också en förskola som ersätter en tidigare förskola i området. Själva gatan förvandlas från en genomfartsgata till en stadsmässig gata med träd längs den norra sidan.

Den gamla tvätt- och panncentralen som fanns mellan Nybohovsbacken och Nybohovsgränd rivs och ersätts av en ny lekplats. Även parken som ligger i backen ner mot Trekanten rustas upp och får nya och bättre gång- och cykelvägar samt nya trappor. Tillsammans kopplar allt detta ihop Nybohov med Liljeholmen.

Byggaktörer

Sisab har byggt förskolan. Besqab och Svenska Bostäder bygger bostäder. Stockholms stad bygger gator och parker.

Tidplan

  • Byggnationen sker i etapper och uppskattats pågå till slutet av 2020.
  • Förskolan Hovet öppnade sin verksamhet 2016.
  • En första inflyttning i området skedde under hösten 2017.
  • Byggnationen av de två sista bostadshusen påbörjades i början av 2019. Dessa planeras vara färdiga för inflytt till våren/sommaren 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Tidig visionsbild över den nya bebyggelsen
Tidig visionsbild över den nya bebyggelsen

Kontakt

Ebba von Platen

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad