Illustrationskarta över området Sparbanksboken.
Karta över Sparbanksboken
Projekt Genomfört

Bostäder och förskola i östra Hägerstensåsen

Hägerstensåsen

Kvarteret Sparbanksboken ligger på den östra sidan av Hägerstensåsen. Här har bostadsrätter, studentbostäder och en förskola byggts. Området färdigställdes under 2019.

Projektfakta

Inom kvarteret Sparbanksboken i Hägerstensåsen byggdes bostäder, studentbostäder och en förskola. En ny gata förbinder Kamrerarvägen och Hypoteksvägen. På östra sidan om den nya gatan har 70 bostadsrättslägenheter byggts i flerfamiljshus. På den västra sidan på Kamrerarvägen har ett hus med 107 studentbostäder för 192 studenter och en förskola för 120 barn byggts.

Stockholms stad har byggt en ny lokalgata och gjort åtgärder för att hantera dagvatten och översvämningsrisken i området. 

Sparbanksboken färdigställt under 2019

Den nya lokalgatan byggstartades i november 2016. Dagvattenanläggningarna i öster byggdes under våren 2017. Under 2018 och 2019 utförde staden arbeten med parkstråk inom planområdet och la kantsten vid den nya lokalgatans västra gångbana. Byggaktörerna påbörjade byggandet av bostäder och förskola under våren respektive hösten 2017.

Förskolan öppnade för verksamhet under början av 2019. Inflyttning i JMs bostadsrätter skedde i januari-augusti 2019. Robutz Fastigheter genomförde inflyttning för studentbostäderna i augusti 2019.

JM, Robutz och Turako bygger bostäder och förskola

Byggaktör för bostadsrätterna är JM.

Byggaktör för studentbostäderna är Robutz Fastigheter. Studentbostäder förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid.

Stockholms stads bostadsförmedling

Robutz Fastigheter AB

Förskolan byggs av Turako.

Turakos webbplats

Stockholm växer

Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och den senaste statistiken visar att vi nu är drygt 928 000 invånare i Stockholms stad. Stadens långsiktiga mål är 140 000 nya bostäder mellan åren 2010 och 2030. Ett delmål är att 40 000 nya bostäder påbörjas till år 2020.

Förutom bostäder kommer vi också att behöva förskoleplatser, parker och kollektivtrafik. Skolor, bibliotek och idrottsplatser och mycket annat. Det innebär bland annat satsningar på att skapa täta stadsdelar i områden kring stadskärnan, som Hägersten-Liljeholmen, och låta staden växa successivt utåt.

Bildgalleri

Bild på hus med balkonger. Människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild över Sparbanksboken. Bild: JM
Visionsbild på flerbostadshus. Människor som går och cyklar runt om huset.
Visionsbild över Sparbanksboken. Bild: Robutz
Illustrationskarta över området Sparbanksboken.
Karta över Sparbanksboken
Illustration över gult hus, förskolan Pysslingen
Visionsbild för förskolan Pysslingen. Bild: Turako

Tyck till om allmän plats

I Synpunktsportalen kan du göra göra en felanmälan eller lämna din synpunkt på Stockholms trafik- och utemiljö. 

Till Synpunktsportalen

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad