dcsimg
Vy över gata. Hus och träd. Människor som promenerar
Illustrerat planförslag, perspektiv sett från norr. Illustration: ZIN arkitektur.
Projekt Pågående

Bostäder och förskola öster om Stjernströms väg

Hägersten

Planområdet är beläget öster om Stjernströms väg nära Axelsbergs centrum i Hägersten. Här byggs 55 bostäder fördelat på två flerbostadshus i främst tre till fyra våningar och en friliggande förskola.

Aktuella arbeten

Från april 2019 har Stockholms stad utfört gatuarbeten längs Stjernströms väg. Arbetet görs av JVAB och omfattade bland annat en ny gång- och cykelväg från Personnevägen och ner till rondellen vid Hägerstensvägen.

Det gjordes en ny trappa och planterades växtlighet upp till parkområdet samt gjordes i ordning en sittplats nere vid rondellen.

Arbetet slutfördes vid årsskiftet 2019/2020 och under januari togs avspärrningar  bort.

Målning av trafiklinjer kommer att göras under våren 2020, när väderförhållandena tillåter.

Projektfakta

Inom projektet byggs två bostadshus i tre till fyra våningar och en friliggande förskola. Trafiksäkerheten för gångtrafikanter ska öka, en lekplats anläggas, en bollplan rustas upp och tillgängligheten till naturområdet förbättras. En del av befintlig grönyta kommer att bebyggas.

Vision

Centrala Hägersten omvandlas från en relativt gles förort till en blandad förstad som är tätare och mer integrerad med Aspudden och Mälarhöjden. Axelsberg blir hållbarare, tryggare och mer attraktivt med plats för fler.

Tidplan

Samråd genomfördes 18 oktober-28 november 2013. Planförslaget ställdes ut för granskning 8 oktober-5 november 2014. Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i januari 2015. Planen överklagades, men Länsstyrelsen avslog överklagan i april 2015. Planen överklagades i juni 2015 till Mark- och miljödomstolen, men vann laga kraft i december 2015.

Under hösten 2016 påbörjades bygget av husen och inflyttning gjordes våren 2018.

Under 2019 och 2020 kommer Stockholms stad att göra gatuarbeten. 

Bildgalleri

Illustration över området.
Illustrationsplan för Stjernströms väg
Vy över gata. Hus i bakgrunden. Förskolegrupp promenerar. Cyklist och människor som promenerar.
Illustrerat planförslag, vy från Gösta Ekmans väg mot förskolan. Illustration: ZIN arkitektur.
Vy över gata med hus. Träd och grönska framför huset. Människor som promenerar.
Illustrerat planförslag, vy från Stjernströms väg åt nordväst, det södra flerbostadshuset. Illustration: ZIN arkitektur.
Vy över gata. Hus och träd. Människor som promenerar
Illustrerat planförslag, perspektiv sett från norr. Illustration: ZIN arkitektur.

Nyheter

Kontakt

Margareta Biberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad