dcsimg
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum.
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum. Bild: Vera arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder och förskola planeras i Östberga centrum

Östberga

I Östberga centrum planerar Stockholms stad nya bostäder. Vi planerar också en ny förskola på den plats där den nerbrunna förskolan låg. Detaljplanen för området var på samråd hösten 2018.

Bildgalleri

Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum.
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum. Bild: Vera arkitekter
Flygfoto över Östberga centrum.
Flygfoto över Östberga centrum med föreslaget ny bebyggelse inritad. Montage: Vera arkitekter
Bilden visar en karta över Östbergahöjden med planområdet markerat.
Inom det markerade området planeras nya bostäder och en ny förskola.

Om projektet

I Östberga centrum planeras cirka 85 studentbostäder, en ny förskola på tomten där den nedbrunna förskolan låg och en ny verksamhetslokal i parkleken Backen. 

Detaljplanarbetet drivs av Stockholms stad (stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen) i samarbete med byggaktören Svenska Bostäder.

Planen var ute på samråd 25 september-6 november 2018.

När är de nya bostäderna klara?

Enligt den preliminära tidplanen kan detaljplanen antas tidigast 2019. Byggstarten blir då 2020 och första inflyttning 2021.

Tillbaka till startsidan för Östberga.

En del i en större utveckling av Östberga

Sedan slutet av 2015 pågår arbete med ett övergripande program för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Det är framför allt den sociala hållbarheten som är i fokus.Viktiga mål är att koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö och att skapa bättre offentlig service i området.

Programmet för Östberga var på samråd 7 juni - 25 augusti 2017. Läs mer om programmet

Övrig utveckling

Östberga centrum utvecklas

Ett mindre stadsdelscentrum skapades i samband med att Östbergahöjden byggdes i slutet av 60-talet. Strukturellt följer centrum mönstret från många andra stadsdelar från samma tid, med det undantaget att Östberga saknar tunnelbana.

Centrum pekas i dialoger med boende och undersökningar ut som en problematisk plats. Strukturellt är centrum planskilt på flera sätt, dels genom att de korsande stråken passerar varandra i olika nivåer, dels att själva torget är uppdelat på två olika nivåer.

Centrum saknar idag en tydlig målpunkt. De människor som rör sig på platsen ser inte varandra och deras vägar korsas inte. Spontana möten och ögonkontakt försvåras.

Kulturhus öppnade hösten 2018

Hösten 2018 öppnade det nya kulturhuset i Östberga centrum. I huset kan boende i alla åldrar att kunna besöka Östbergas nya bibliotek, fritidsgården, öppna förskolan, fältassistenterna och andra kommunala verksamheter. Föreningar och andra grupper kan använda lokalerna för olika aktiviteter. Idén till huset är från början ett medborgarförslag som kom fram i samband med den boendedialog som hölls inom ramen för Samverkan Östberga.

Östbergaskolan som också gränsar till torget ingår i ett pilotprojekt som syftar till att delar av skolan ska kunna bokas av föreningslivet utanför skoltid. Förhoppningen är att detta kommer ske redan under hösten 2017. Det finns även möjlighet för föreningar att boka tider i idrottshallen som tillhör skolan.

Kommersiella lokaler och utåtriktade verksamheter koncentreras längs centrumstråket som leder ned mot Årstafältet.

Tunnelbanan

Stockholms läns landsting bygger ut tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Tunnelbanan får sex stationer: Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan.

Denna kommer avsevärt att förbättra kollektivtrafiktillgången i området, och fungerar som attraktiv målpunkt för intilliggande stadsdelar, vilket ger underlag för en helt annan servicetillgång med betydligt större resenärsflöden.

Projektstart planeras till år 2022 och kan öppnas för trafik 2035. Placering av uppgångar kommer behöva studeras närmare.

Tillgänglighet

Det planskilda torget är idag inte tillgängligt från gatunivå. En ny ramp föreslås leda ned från Östbergabackarna på den södra sidan för att möjliggöra en tillgänglig koppling. Torget nås på så sätt via gångtunneln.

Kompletterande bebyggelse

Längs centrumstråket finns utrymme för kompletterande bebyggelse inom befintliga tomträtter. Denna bebyggelse skulle stärka stråket och har en strategisk placering för kommersiella lokaler och publika verksamheter. På Östbergaskolans fastighet finns idag en markparkering som kan bebyggas med bostäder eller för utökade skolbehov.

Framtiden

Kompletteringen av bostäder och den nya tunnelbanan kommer ge centrum helt nya förutsättningar. Ett större strukturellt grepp kan tas i samband med utbyggnaden av tunnelbanan. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad