Flygbild över det aktuella området vid Tranebergs strand
Projekt Planerat

Bostäder och lokaler planeras vid Tranebergs strand

Alvik

Inom del av fastigheten Traneberg 1:13 vid Tranebergs strand föreslås nya bostäder samt lokaler i strategiska lägen. Området ligger nära centrumet Alviks torg, som lyfts fram som en viktig knutpunkt med närhet till kollektivtrafik och stadens övriga delar samt service.

Projektfakta

Centralt läge nära kommunikationer

När Stockholm växer behövs nya bostäder och service enligt intentionen i Stockholms översiktsplan. Alvik är ett större utvecklingsområde i ett strategiskt läge nära innerstaden. Området lyfts fram som en viktig knutpunkt med goda kommunikationer som tunnelbana, tvärbana och buss. Stora stadsutvecklingsmöjligheter finns och Stadens översiktsplan föreslår att området kompletteras.

Planförslaget vid Tranebergs strand syftar till att möjliggöra cirka 85 bostäder centralt i Alvik med lokaler i husens bottenvåning i ett kollektivtrafiknära läge.

I planarbetet ska även en förbättrad gång- och cykelkoppling från Alviks strand och Tranebergs strand till Drottningholmsvägen studeras samt en utveckling av strandpromenaden med en solbrygga vid Tranebergs strand.

Nya bostäder och lokaler för verksamheter och service

Bebyggelsen föreslås vara sex till sju våningar och ordnas i en halvöppen planstruktur med sluten fasad i norr och öppenhet mot söder. Detaljplanen ska även bidra till lokaler för publika verksamheter som handel och service i kvarterens bottenvåningar mot Mälarens vatten. Genom byggnadens placering och innehåll skapas ett aktivt och tryggare gaturum.

Gestaltningen av den nya bebyggelsen ska relatera med befintlig bebyggelse längs Tranebergs strand samt till planerad bebyggelse inom detaljplan för Alviks strand.

Detaljplanen bidrar till att realisera program Alvik östras mål att utvidga innerstaden, där stadens puls och förstadens grönska möts.

Byggaktör

Anders Bodin Fastigheter AB fick en markanvisning i exploateringsnämnden den 17 februari 2022.

Tidplan

  • Start-PM den 24 mars 2022
  • Samråd april 2023
  • Granskning dec 2023
  • Antagande mars 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Bilder

Närliggande projekt

Kontakt

Kailun Sun

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Isabelle Stöckel

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad