dcsimg
Bilden visar en skiss på hur torget i Kärrtorp skulle kunna se ut efter upprustningen.
Visionsbild över torget: Nyréns arkitekter
Projekt Pågående

Bostäder och upprustning av Kärrtorps centrum

Kärrtorp

I Kärrtorps centrum bygger Besqab och Svenska Bostäder tre bostadshus med sammanlagt 160 lägenheter. Samtidigt rustar staden upp Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande offentliga miljöer.

Projektfakta

160 nya bostäder och utveckling av Kärrtorps centrum

160 nya bostäder byggs på tre tomter i Kärrtorps centrum: Kvarteret Näskubben där Besqab bygger ett flerfamiljshus med ca 90 bostadsrättslägenheter och kvarteren Grönskär och Söderarm där Svenska Bostäder ska bygga tre flerfamiljshus med ca 70 hyresrättslägenheter. Den gamla förskolan vid busstorget ersätts av ett bostadshus med lokaler i bottenvåningen. som förstärker rumskänslan för torget.

I samband med att vi bygger fler bostäder satsar vi också på en ordentlig förbättring av torget, busstorget och anslutande gångvägar och trappor. Vårt mål är ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för olika verksamheter och som blir en mötesplats för boende och besökare. 

Läs mer om upprustningen av Kärrtorps centrum i gestaltningsprogrammet: 

Gestaltningsprogram Kärrtorps centrum 

Stockholm växer

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. I stadens översiktsplan "Promenadstaden" anges att centrumlägen med goda kommunikationer är viktiga platser för ny bostadsbebyggelse som ger förutsättningar för ett hållbart resande. Kärrtorps centrum har ett sådant läge.

Kärrtorps centrum byggdes 1951 med ambitionen att bli centrum för en grupp närliggande stadsdelar, men blev ett centrum främst för boende i Kärrtorp. Därför finns här stor potential för vidareutveckling av området.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 8 december 2016.
  • Rivningen av förskolebyggnaden påbörjas i januari 2018.
  • Byggnationen av Besqabs bostadshus i kvarteret Näskubben startade i februari 2018.
  • Byggnationen av Svenska Bostäders bostadshus, kvarteren Grönskär och Söderarm, planeras starta i början av 2020. 
  • Upprustningen av torget och busstorget planeras starta vintern 2019/20.

Byggaktörer

Svenska Bostäder bygger projektets hyresrätter och Besqab bygger projektets bostadsrätter.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Kärrtorps centrum är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Bildgalleri

Visionsbild över torget. Perspektiv från söder med den breddade trappan i fonden. Ny beläggning och fasta möbler.
Visionsbild över torget. Perspektiv från söder med den breddade trappan i fonden. Ny beläggning och fasta möbler.
Bilden visar en skiss på hur torget i Kärrtorp skulle kunna se ut efter upprustningen.
Visionsbild över torget: Nyréns arkitekter
Kvarter Näskubben - vy från torget
Kvarter Näskubbens innergård
Perspektiv som visar det nya huset i fonden av busstorget. Illustration White arkitekter.
Perspektiv som visar det nya huset i fonden av busstorget. Illustration White arkitekter.
Arkitektskiss på kvarteret Söderarm
Arkitektskiss på kvarteret Grönskär

Nyheter

Kontakt

Jan-Åke Wård

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad