Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder och verksamheter vid Ulvsundavägen

Bromsten

Mellan Ulvsundavägen och Mälarbanan ska det utredas om det finns förutsättningar för nya bostäder, verksamheter, gator och parker.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att utreda möjligheten att utveckla fastigheten Bromsten 9:1 med cirka 300 bostäder, verksamheter, gator och parker. Även en del av Bromsten 9:2 kan komma att ingå i planarbetet. Förslaget ska skapa en god boendemiljö med stärkta kopplingar till omgivningen.

Bebyggelsen ska även anpassas efter platsens förutsättningar, främst med avseende på landskapsbild, skyfall och omgivande störningar. Utifrån områdets komplexitet och storlek behöver planområdets förutsättningar initialt utredas på en strategisk nivå. Det kommer sedan att ligga till grund för fortsatt planprocess.

Stockholms stad kan komma att exploatera fastigheten Bromsten 9:2 i ett senare skede

Vasakronan Fastigheter AB är ägare av fastigheten Bromsten 9:1 och Stockholms stad är ägare av Bromsten 9:2. Stadens mark är inte markanvisad av exploateringsnämnden och en förutsättning för att stadens mark ska ingå i projektet är att markanvisningar görs i ett senare skede.

Planområde

Planområdet omfattar cirka 8,2 hektar mellan Ulvsundavägen och Mälarbanan. Ytan består i dag av en avröjd markyta samt en tillfällig betongfabrik.

Byggaktör

Vasakronan Fastigheter AB

Preliminär tidplan

  • Start-PM december 2021
  • Samråd mars 2023
  • Granskning december 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden oktober 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad