dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder inom två områden vid Folkparksvägen

Solberga

Sammanlagt föreslås cirka 130 nya bostäder inom två områden vid Folkparksvägen, i Solberga. Det första området ligger söder om korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen, vid kvarteret Rosenstenen. Det andra området ligger cirka 500 meter längre söderut på Folkparksvägen, invid kvarteret Snabelskon. Samtliga lägenheter blir hyresrätter och bostadshusen byggs enligt Stockholmshusmodellen.

Projektfakta

130 hyresrätter invid Folkparksvägen

Planförslaget innebär nybyggnation av ca 130 lägenheter i flerbostadshus, så kallade Stockholmshus, inom två området vid Folkparksvägen i Solberga. Den föreslagna bebyggelsen anpassas till omgivande byggnader och bygger vidare på strukturen i området med förgårdsmark och entréer mot gatan. 

Den föreslagna bebyggelsen placeras längs med Folkparksvägen och Kristallvägen, med entréer mot gatan. Träd och naturmark ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt och byggnaderna planeras få grön förgårdsmarken mot Folksparksvägen, ett karaktärsdrag som återfinns utmed vägen.

Planerad förtätning

Stockholm växer och behovet av nya bostäder är stort. Solbergas närhet till kollektivtrafik, tillgång till service och närhet till natur gör stadsdelen lämplig för utveckling. Folkparksvägen har pekats ut som ett huvudstråk och fungerar som en direkt koppling till närliggande stadsdelar. Området här kan stärkas genom att skapa nya bostäder och ge bättre förutsättningar för lokal handel, service och rekreation. Så att fler kan leva och bo här. 

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 13 juni 2018.
  • Samråd planeras 27 augusti - 24 september, 2019.
    Datum och plats för samrådsmöte är ännu inte bestämt. 
  • Granskning planeras kvartal 1, 2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till kvartal 2, 2020.

Byggaktör

Stockholmshem.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad