Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder utreds vid Råckstavägen

Råcksta

Som en del i en växande stad föreslås 490 bostäder inom fastigheterna Vårdhemmet 2 och del av Råcksta 1:21. Stockholms stad ska utreda om den befintliga byggnaden inom planområdet kan bevaras. Planområdet ligger i nära anslutning till natur och kollektivtrafik.

Projektfakta

Funktionella bostäder

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för flerbostadshus med inriktning mot genomgångsbostäder och hyresrätter. Hänsyn ska tas till omgivande bebyggelse, terräng, natur- och kulturvärden.

Den befintliga byggnaden på Vårdhemmet 2 som idag inrymmer cirka 200 små genomgångsbostäder som är i dåligt skick och staden ska utreda om byggnaden helt eller delvis kan bevaras. Planområdet angränsar till Råckstavägen, Bättringsvägen samt natur- och parkmark.

I förslaget möjliggörs cirka 490 bostäder varav 320 hyresrätter och 170 genomgångsbostäder. Planområdet ligger i ett naturnära läge med möjlighet att skapa goda gårdsmiljöer. Planområdet ligger i nära anslutning till busshållplats med busstrafik till Råcksta tunnelbanestation och Vällingby centrum.

Fem till sex våningar i halvöppen kvartersstruktur

Den nya bebyggelsen föreslås utformas som en kvartersbebyggelse med lamellhus i en halvöppen struktur. Byggnaderna föreslås vara cirka fem till sex våningar med en indragen översta våning i vissa lägen.

Fastigheten Vårdhemmet 2 har den kulturhistoriska klassificering gul, vilket innebär att byggnaderna är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller är av visst kulturhistoriskt värde.

I anslutning till planområdet ligger Koppargårdens vård- och omsorgsboende som fungerar som ett landmärke i närområdet. Förskolan Äventyret ligger strax söder om planområdet. Skogsområdet norr om planområdet samt del av fastigheten Vårdhemmet 2 är utpekat som livsmiljö för skyddsvärda arter och är ekologiskt särskilt betydelsefullt. Inom Vårdhemmet 2 finns höga naturvärden.

Genom det aktuella området går en högspänningsledning som ansluter till ställverket, som ligger norr om planområdet. Ledningen planeras grävas ner längs Råckstavägen.

Råckstavägen planeras bli stadsgata

Råckstavägen är i stadens Översiktsplan utpekad som en stadsgata av lokal karaktär. Genom byggnadernas placering och gestaltning ska planförslaget bidra till att omvandla Råckstavägen till en stadsgata samt bidra till goda utemiljöer för boende. Detaljplanen syftar också till att förbättra tillgängligheten till rekreation och naturlek.

Konsekvenser för gång-, cykel- och biltrafik behöver studeras i planarbetet. I förslaget ska parkering lösas i underjordiskt parkeringsgarage.

Byggaktör är Stockholmshem.

Tidplan

  • Start-PM godkändes i stadsbyggnadsnämnden 10 december 2020
  • Samråd: november 2022
  • Granskning: november 2023
  • Antagande i SBN april 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Siri Ersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad