Projekt Genomfört

Bostäder vid Bäckvägen

Midsommarkransen

Ett flerbostadshus med 40 lägenheter har byggts vid korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen i Midsommarkransen. Bostadshuset är 5-6 våningar högt och är klätt i trä.

Projektfakta

Bostadshus i trä

I korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen, mittemot Uppenbarelsekyrkan, har ett flerbostadshus med 37 lägenheter byggts. Byggnaden är 5-6 våningar med träfasad. I samband med byggnationen gjordes förändringar av korsningen vid Bäckvägen/Cedergrensvägen för skapa en mer trafiksäker gatumiljö för gående och cyklister. I bottenvåningen, mot korsningen, planeras en verksamhetslokal.

Mångsidig och levande stadsmiljö

Midsommarkransen ska utvecklas till en tätare, mer sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö där det finns förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur och upplevelser. Samtidigt beaktas värdet av den kulturhistoriska och karaktärsskapande bebyggelsen. Förbättrad rörlighet för gång- och cykeltrafik och minskade barriärer mellan olika områden är också prioriterat.

Tidplan

  • Start-PM togs fram 24 september 2015
  • Samråd genomfördes 20 september till 11 november 2016
  • Granskning pågick, från 21 juni till 2 augusti 2017
  • Detaljplanen vann laga kraft 14 december 2017
  • Byggnationen startade under våren 2019. 
  • Inflyttning startade under hösten 2020.

Byggherre

Belatchew Fastigheter AB. 

Vill du veta mer?

Detaljplanen för är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Kontakt

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad