Bostäder vid Bordsvägen
Flygvy från norr med ungefärligt planområde markerat. Gubbängens centrum strax ovanför. Området ligger i mötet mellan Gubbängens lamellhus, Tallkrogens småstugebebyggelse och de nya studentbostadshusen.
Projekt Planerat

Bostäder vid Bordsvägen-Herrhagsvägen

Gubbängen

Cirka 90 nya bostäder planeras inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid Bordsvägen-Herrhagsvägen i Gubbängen.

Om projektet

Nya bostäder och servicebostäder 

Förslag till detaljplan innebär att cirka 90 nya bostäder byggs vid Bordsvägen-Herrhagsvägen i Gubbängen. En andel av bostäderna är servicebostäder. Platsen ligger på ett strategiskt läge nära tunnelbanan och har goda förutsättningar för ett hållbart byggande.

Förslag till detaljplan

  • Planen är att den nya bebyggelsen ska utformas i samspel med Gubbängens funktionalistiska och terränganpassade byggnader och förhålla sig till mötet med Tallkrogens småstugebebyggelse samt de nyare studentbostäderna längs Herrhagsvägen.
  • I bottenvåningen mot gathörnet Bordsvägen-Herrhagsvägen och i anslutning till parken föreslås en verksamhetslokal som kan komplettera områdets service och bli en lokal mötesplats.
  • Parken får en rumslig inramning och rustas upp med nya lek- och vistelsevärden. Det gångstråk som kopplar samman Bordsvägen och Skåpvägen rustas upp och gatorna får bredare trottoarer.
  • Kistvägen föreslås få en ny och genare anslutning till Herrhagsvägen, för att ge plats för bostäderna. En befintlig elnätsstation föreslås ersättas med två nya, vid Kistvägen respektive Getfotsvägen och en befintlig återvinningsstation föreslås få ett nytt läge utmed Kistvägen.

Projektfakta

Fastigheten

Planområdet utgör del av fastigheten Gubbängen 1:1 som ägs av Stockholms stad.

Markanvisad byggaktör

Wallenstam AB fick markanvisning den 28 april 2016.

Preliminär tidplan för projektet

  • Startpromemoria: 28 maj 2020
  • Samråd: 14 juni till 23 augusti 2022
  • Ställningstagande efter samråd: 26 januari 2023
  • Granskning: 29 november 2023 till 16 januari 2024
  • Antagande: mars 2024

Bildgalleri

Situationsplan för Bordsvägen-Herrhagsvägen
Situationsplan för Bordsvägen-Herrhagsvägen
Visionsbild med vy från korsningen Bordsvägen-Herrhagsvägen mot den föreslagna bebyggelsen. (Illustration: Varg arkitekter)
Visionsbild med vy från korsningen Bordsvägen-Herrhagsvägen mot den föreslagna bebyggelsen. (Illustration: Varg arkitekter)
Visionsbild av parken med sin nya inramning av bostadshus, sedd från Getfotsvägen.  (Illustration: Varg arkitekter)
Visionsbild av parken med sin nya inramning av bostadshus, sedd från Getfotsvägen. (Illustration: Varg arkitekter)
Visionsbild av parken med förslagen utformning
Visionsbild av parken med förslagen utformning. Detaljplanen reglerar inte parkens utformning i detalj. (Illustration: Urbio)
Orienteringskarta över planområdet
Orienteringskarta över planområdet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christian Bleckman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad