Bostäder vid Bordsvägen
Flygvy från norr med ungefärligt planområde markerat. Gubbängens centrum strax ovanför. Området ligger i mötet mellan Gubbängens lamellhus, Tallkrogens småstugebebyggelse och de nya studentbostadshusen.
Projekt Planerat

Bostäder vid Bordsvägen-Herrhagsvägen

Gubbängen

Cirka 60 nya bostäder planeras inom fastigheten Gubbängen 1:1 vid Bordsvägen-Herrhagsvägen i Gubbängen.

Projektfakta

Nya bostäder och servicebostäder 

Förslag till detaljplan innebär att cirka 60 nya bostäder byggs vid Bordsvägen-Herrhagsvägen i Gubbängen. En andel av bostäderna är servicebostäder. Platsen ligger på ett strategiskt läge nära tunnelbanan och skapar goda förutsättningar för ett hållbart byggande. Ett förslag till struktur kommer att tas fram till samrådet.

Mötesplats med servicemöjligheter

Planförslaget innebär att området får en mötesplats med en bottenvåning som möjliggör komplettering av områdets service. Den nuvarande lekplatsen ska rustas upp eller ersättas. Planområdet omfattar cirka 6000 kvadratmeter och avgränsas av Herrhagsvägen i öster, Bordsvägen i nordväst och kvarteren Rikthyveln samt Skrubbhyveln i sydväst.

Planområdet utgör del av fastigheten Gubbängen 1:1 som ägs av Stockholms stad. Wallenstam AB fick markanvisning den 28 april 2016.

Preliminär tidplan

  • Samråd: april 2022
  • Ställningstagande efter samråd: augusti 2022
  • Granskning: april 2023
  • Antagande: augusti 2023

Byggaktör

Wallenstam AB 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christian Bleckman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad