Bostäder vid Hanstavägen.
Visionsbild av nya bostäder vid Hanstavägen. Illustration: Studio Rå.
Projekt Planerat

Bostäder vid Hanstavägen i Husby

Akalla

I förslaget utmed Hanstavägen ingår sex bostadskvarter som möjliggör för cirka 900 bostäder med blandade upplåtelseformer. I bostadshusens bottenvåningar planeras för verksamhetslokaler för att bidra till utvecklingen av gatan till en levande stadsmiljö. Detaljplanen har diarienummer: 2017–18898.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder och verksamhetslokaler utmed Hanstavägen i Husby. Av förslagets cirka 930 bostäder föreslås 686 upplåtas med bostadsrätt, 79 med hyresrätt och 165 som studentbostäder. Området består av en cirka 600 meter lång sträcka av Hanstavägen och anslutande naturmark mot bostadsbebyggelsen i Husby. Planen ska bidra till utvecklingen av Hanstavägen till ett urbant stråk genom att skapa en levande stadsmiljö. Se illustrationer av de olika kvarteren i bildgalleriet längre ned på sidan.

Våningsantalet för tillkommande bebyggelse är i huvudsak mellan åtta till tio våningar. I söder planeras för ett högre hus som föreslås bli 17 våningar högt. Bottenvåningarna mot Hanstavägen ska ges särskild utformning med hög omsorg om material och kvalitet. Förslaget innebär en utveckling av Hanstavägen som kompletteras med gång- och cykelmöjligheter och gatuplantering.

Bevara naturmark

Gång- och cykelvägen Rogalandsgången, som idag går parallellt med Hanstavägen i naturmark, får nytt läge högre upp i terrängen. Naturmarken bevaras mellan den nya bebyggelsen och bostadsområdet i Husby. I anslutning till den nya bebyggelsen planeras även tre mindre parker. Grönytor inom planområdet planeras också för att hantera vatten vid skyfall. Förslaget innebär att en del av befintlig natur- och parkmark tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse och grönkompensation kommer att utredas i det fortsatta arbetet.

Tydligare kopplingar över Hanstavägen

Förslaget innebär att kopplingarna mellan Kista och Husby planeras att göras tydligare och viktiga allmänna ytor utvecklas till mötesplatser mellan stadsdelarna. Över Hanstavägen finns två gångbroar som bevaras och integreras i den nya strukturen. Utöver det planeras för tre nya korsningar i plan som bidrar till att gående och cyklister får en högre prioritet över bilen och en mer integrerad stadsdel. Parkering planeras i huvudsak ske i garage på kvartersmark förutom för studentbostäderna där markparkering möjliggörs då behovet av parkeringsplatser är mycket litet.

Skolor och idrottshallar

Det finns behov av fler idrottshallar inom stadsdelsområdet varav två planeras i redan pågående detaljplaner i Husby och Akalla. Nya skolor planeras i Kista, Husby och Akalla för att klara ett ökat behov som stadsutvecklingen genererar.

Varför ska det byggas just i här?

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Flera bostadsprojekt pågår i Husby.

I stadens översiktsplan talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I den är Husby utpekat som ett av flera stadsutvecklingsområden där dagens befintliga stadsdelar kan förtätas. Det är områden som kan kompletteras med nya bostäder, verksamheter, service, skolor och idrottsytor samtidigt som stadsmiljön berikas med bättre parker och nya offentliga rum.

De planerade 900 nya bostäderna är en viktig del i att uppnå stadens bostadsmål. Bostäderna bidrar även till ett mer blandat bostadsutbud i området. Förslaget utgör en del i arbetet med att utveckla sambanden mellan Kista, Akalla och Husby. På platsen bedöms en stadsmiljö kunna uppnås som stärker Hanstavägen som urbant stråk, fysiskt kopplar ihop Husby och Kista och värnar betydelsefulla naturmiljöer.

Byggaktörer

Fyra byggaktörer har tilldelades markanvisningar i området vid exploateringsnämndens möte den 27 augusti 2020. Markanvisningen genomfördes med ett jämförelseförfarande där byggaktörerna med bäst måluppfyllnad föreslogs få markanvisning. Läs mer här.

De fyra är:

 • Titania AB 
 • Sveafastigheter Bostad AB
 • ByggVesta AB
 • Sveaviken Bostad AB

Preliminär tidplan för projektet:

 • Beslut om att påbörja arbetet med ett förslag till detaljplan, start-pm: november 2020.
 • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 26 april till och med 7 juni.
 • Samrådsmöte hålls den 17 maj klockan 17–20 i Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16.
 • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: granskningen genomfördes 23 augusti till 19 september 2023. 

Förändringar av planförslaget sedan samrådet: 

Sedan samrådet har planförslaget förändrats så att våningsantalet i kvarter C fått en jämn niovåningsskala. I samrådsförslaget hade byggnaderna en varierande våningshöjd från åtta till tio våningar. Byggnaden inom kvarter D har förskjutits några meter söderut för att undvika konflikt med befintliga ledningar. Förskolan som föreslogs inom kvarter E har utgått. Utöver detta har planbestämmelser tillkommit gällande utformning och gestaltning samt skydd mot störning.

Ta del av granskningshandlingarna

Bygg- och plantjänsten

 • Beslut om antagande av detaljplanen: november 2023

Bildgalleri

Bostäder vid Hanstavägen
Området markerat med lila linje. Foto: Lennart Johansson.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Dialog

Dialogpromenader med flickor och kvinnor vid Hanstavägen i Husby

Dialog i Husby om socialt värdeskapande i projektet om nya bostäder vid Hanstavägen. Syftet är att förstå vilka behov och önskemål som finns lokalt när nya parker och naturområden utvecklas i området. Målet är en trygg och jämställd stad med fokus på kvinnor och unga tjejer.

Dialogen var riktad till flickor, kvinnor och icke-binära personer i olika åldrar samt kvinnor med barn boende i området. Den genomfördes genom dialogpromenader kallade walk-and-talk, barnvagnspromenader och öppet hus med kafé med bland annat en verksamhet är att sy. Dialogarbetet har gett idéer och förslag om områdets utformning när nya bostäder byggs.

Rapporten – Dialogpromenader med flickor och kvinnor i Rogaland, Husby

Stockholms stads enkät för området kring Hanstavägen

Under sex veckor i maj och juni 2021 genomfördes webbenkäten om området planeras att omvandlas med 750 bostäder, kontorslokaler och lokaler för centrumändamål som kan bidra till utvecklingen av Hanstavägen till ett urbant stråk. Syftet med enkäten är att samla in kunskap om hur området kring Hanstavägen används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kan användas i planeringen av förslaget. 

Korta fakta om enkäten

 • Antal svarande: 417.
 • Totalt antal svar: 2841, av dessa var kartsvaren 800.

Enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet.

Sammanfattning av enkätsvaren.

Artikel om resultatet.

Bästa platsen

Webbenkäten ”Bästa platsen - Tyck till om Kista-Järva” var aktiv mellan 7 juni och 31 augusti 2018 och genererade 907 svar. Enkäten syftade till att ta reda på platser som boende, arbetande och besökare tycker om och vilka platser som kan bli bättre. Enkäten var inte kopplad till något specifikt projekt eller samråd.

Ta del av rapporten här.

 

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad