Bostäder vid Hanstavägen
Området markerat med lila linje. Foto: Lennart Johansson.
Projekt Planerat

Bostäder vid Hanstavägen i Husby

I förslaget ingår cirka 750 bostäder fördelat på 70 procent bostadsrätter och 30 procent hyresrätter. Dessutom planeras för kontorslokaler och lokaler för centrumändamål som kan bidra till utvecklingen av Hanstavägen till ett urbant stråk. Förslaget har beteckningen Rogaland, del av Akalla 4:1 med diarienummer 2017-18898.

Enkät

Stockholms stads enkät för området kring Hanstavägen

Under sex veckor i maj och juni 2021 genomfördes webbenkäten om området planeras att omvandlas med 750 bostäder, kontorslokaler och lokaler för centrumändamål som kan bidra till utvecklingen av Hanstavägen till ett urbant stråk. Syftet med enkäten är att samla in kunskap om hur området kring Hanstavägen används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kan användas i planeringen av förslaget. 

Korta fakta om enkäten

  • Antal svarande: 417.
  • Totalt antal svar: 2841, av dessa var kartsvaren 800.

Enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet.

Sammanfattning av enkätsvaren.

Artikel om resultatet.

Bästa platsen

Webbenkäten ”Bästa platsen - Tyck till om Kista-Järva” var aktiv mellan 7 juni och 31 augusti 2018 och genererade 907 svar. Enkäten syftade till att ta reda på platser som boende, arbetande och besökare tycker om och vilka platser som kan bli bättre. Enkäten var inte kopplad till något specifikt projekt eller samråd.

Ta del av rapporten här.

 

Projektfakta

Planområdet ligger på den västra sidan av Hanstavägen, från korsningen vid Norgegatan i söder till Telemarksbron i norr. Området består av en cirka 600 meter lång sträcka av Hanstavägen och anslutande naturmark mot bostadsbebyggelsen i Husby. De nya byggnaderna föreslås till största delen få åtta våningar med möjlighet till enstaka högre byggnader i den södra delen.

Planen ska bidra till utvecklingen av Hanstavägen, en levande stadsmiljö, byggnader med en hög entrétäthet och verksamhetslokaler. En omvandling från gata till urbant stråk innebär mer sammankopplade stadsmiljöer med nya bostäder, arbetsplatser och service.

Bottenvåningarnas betydelse för stadslivet och gatumiljön ska vara tydligt framträdande i området. Parkering ska lösas i garage under markytan på kvartersmark. Alternativt ska garage lokaliseras så att fasaderna inte placeras mot allmän plats. Antalet parkeringar ska utgå ifrån stadens riktlinjer om gröna parkeringstal.

Befintliga kopplingar bevaras och utvecklas
I planen ingår att tydliggöra kopplingarna mellan Kista och Husby och målet är att viktiga allmänna ytor utvecklas till mötesplatser mellan stadsdelarna. Kopplingar över Hanstavägen och mellan Husby och Kista planeras utifrån god tillgänglighet och trygghet. Befintliga kopplingar ska tillvaratas och där det är möjligt stärka tillgängligheten och trygghet. De befintliga gångbroarna planeras att bevaras och integreras i den nya strukturen.

I området finns naturmark som delvis bedöms kunna bevaras och bidra till den övergripande grönstrukturen. Naturområdet väster om Rogalandsgången behålls för att vara en del i den övergripande grönstrukturen i området.

Arbetsplatser, skolor och idrottshallar
Förslaget innehåller även kontorslokaler som preliminärt innebär cirka 50 nya arbetsplatser. Förslaget bidrar till att komplettera Kista verksamhetsområde med bostäder och service för att uppnå en mer funktionsblandad stadsdel.

Det finns behov av fler idrottshallar inom stadsdelsområdet varav två planeras i redan pågående detaljplaner i Husby och Akalla. Nya skolor planeras i Kista, Husby och Akalla för att klara ett ökat behov som stadsutvecklingen genererar.

De planerade 750 nya bostäderna är en viktig del i att uppnå stadens bostadsmål om 140000 nya bostäder till 2030. Bostäderna bidrar även till ett mer blandat bostadsutbud i området. Förslaget utgör en del i arbetet med att utveckla sambanden mellan Kista, Akalla och Husby. På platsen bedöms en stadsmiljö kunna uppnås som stärker Hanstavägen som urbant stråk, fysiskt kopplar ihop Husby och Kista och värnar betydelsefulla naturmiljöer.

Preliminär tidplan för projektet är:

  • Samråd kvartal 1 2022.
  • Granskning kvartal 1 2023.
  • Antagande kvartal 3 2023.

Byggaktörer
Fyra byggaktörer har tilldelades markanvisningar i området vid exploateringsnämndens möte den 27 augusti 2020. Markanvisningen genomfördes med ett jämförelseförfarande där byggaktörerna med bäst måluppfyllnad föreslogs få markanvisning. Läs mer här.

De fyra är:

  • Bonava Sverige AB
  • Sveafastigheter Bostad AB
  • ByggVesta AB
  • Sveaviken Bostad AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Översiktsbild nya bostäder vid Hanstavägen.
Översiktsbild av området för nya bostäder vid Hanstavägen. Ungefärligt planområde i rosa innanför streckade linjen. Rosa och vita byggnader är illustration av andra planerade bostäder i området.
Bostäder vid Hanstavägen, ByggVesta och Måns Tham
Visionsbild: ByggVesta och Måns Tham
Bostäder vid Hanstavägen, Sveafastigheter och White arkitekter.
Visionsbild: Sveafastigheter och White arkitekter.
Bonava, Bonava Designstudio  och White Arkitekter
Bonava, Bonava Designstudio och White Arkitekter
Bostäder vid Hanstavägen: Sveaviken och Krook & Tjäder.
Visionsbild: Sveaviken och Krook & Tjäder.

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad