dcsimg
Projekt Pågående

Bostäder vid Kristinebergs slottsväg

Kristineberg

Kvarteret Krillans Krog ligger intill Hjalmar Söderbergsväg och Kristinebergs Slottsväg. Här bygger Bonava 180 bostadsrättslägenheter och verksamhetslokaler.

Projektfakta

180 bostäder, verksamhetslokaler och nya gator

Den nya bostadsbebyggelsen bidrar till att Kristinebergsparken söder om Kristinebergs slott får en tystare och lugnare miljö i ett annars bullerutsatt läge. Nya gator kopplar samman området med stadsdelens mer centrala delar och det allmänna gatunätet mot Ulvsundasjön.

I samband med Bonavas arbeten med fastigheten på gamla Krillans Krog kommer Stockholms stad att utföra arbeten med en ny gata och ledningsarbeten. Det innebär att vi bland annat kommer att utföra schaktning, sprängningar och bortforsling av schaktmassor. Dessa arbeten och transporter kommer att innebära en del buller och störningar i närområdet. Bullernivåerna ska följa Naturvårdsverkets regler för buller från byggarbetsplatser.

Gångvägarna i området kommer att vara öppna. Men under vissa perioder kommer provisoriska gångvägar att anläggas för de gåendes säkerhet. Den så kallade Långa gatan kommer att vara öppen för biltrafik, cyklister och gående. Från och med september 2017 har Diagonalen öppnats och Långa gatan stängts av.

Finplanering av området, klart 2020

Stockholms stad har anlagt en ny lokalgata, som var färdig i december 2017. Med start i Juni 2019 kommer stadens entreprenör att utföra beläggnings- och ledningsarbeten på Hjalmar Söderbergs väg och intill Bonavas bostadskvarter, 

Arbeten med plantering och gångstigar kommer även ske i Kristinebergs slottspark. Dessa arbeten och transporter kommer att innebära en del buller och störningar i närområdet. Bullernivåerna ska följa Naturvårdsverkets regler för buller från byggarbetsplatser. Under vissa perioder kommer provisoriska gångvägar att anläggas för de gåendes säkerhet. Arbetena beräknas pågå till december 2020.

Bonava bygger bostäder

Bonava bygger bostäder och verksamhetslokaler. Byggnation av bostäder pågår sedan sommaren 2017. Inflyttning beräknas till hösten 2019.

Bonavas webbplats för området Kristinebergs slottspark

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad