Hela förslaget monterat i befintlig miljö. Kvarteret med studentbostäder syns i gulbrunt längs Enskedevägen. Punkthusen skymtar bakom befintlig centrumlamell och torghuset, nya verksamhetslokaler och nytt torg syns mot befintlig rondell.
Flygvy över hela förslaget. Sett från ovanför tunnelbanestationen.
Projekt Planerat

Bostäder vid Svedmyraplan

Gamla Enskede

Detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras – den här projektsidan kommer att avpubliceras 2023-09-28.

Projektfakta

Cirka 180 nya bostäder, lokaler och torg

I planen, som främst berör fastigheten Sexmännen 1, ingick 180 nya lägenheter vid Svedmyraplan i Enskede och att stärka det lokala centrumet, utveckla Enskedevägen och göra tillgängligheten till naturområdet Kyrkvärden bättre.

I förslaget fanns flera byggnader. Ett öppet kvarter i två byggnader om fem och sju våningar längs med Enskedevägen, två punkthus intill skogsområdet i öster i åtta våningar och ett lamellhus på torget i sex våningar. Utöver bostäderna föreslogs en låg huskropp i en våning mot torget. Den låga delen skulle innehålla lokaler för centrumverksamhet.

Det föreslogs även ett nytt torg. Vid utformningen av torget skulle det finnas plats för de funktioner som finns där idag, exempelvis torghandel och uteservering. Torget skulle avgränsas med stenmurar mot gång- och cykelbanan för att skapa ett tydligt och tryggt rum.

Stärkt lokalt centrum

Förslaget skulle stärka det lokala centrumet intill Svedmyraplan och öka tillgängligheten till park- och naturområdet Kyrkvärden. Förslaget skulle också ge möjlighet till bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Mark- och fastighetsägare 

Den huvudsakliga bebyggelsen skulle ske inom fastigheten Sexmännen 1 som ägs av AB Stockholmshem. Även marken intill, avsedd för två punkthus, föreslogs markanvisas till AB Stockholmshem. Den anvisade marken utgör del av fastigheten Tallkrogen 1:1 och Enskede gård 1:1 som ägs av Stockholms stad.

Tidplan

  • Samråd, 16 november 2021-17 januari 2022
  • Granskning, preliminärt kvartal 4 2022
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2023
  • Planen avskrivs efter beslut i stadsbyggnadsnämnden den 
    2023-03-27. Planarbetet har avslutats på sökandes egen begäran.

Bilder på samrådsförslaget

Visionsbild över torget sett från tunnelbanespåret. Nytt lamellhus vid torget och nytt torg visas. Balkonger på lamellhuset syns mot torget. Framför lamellhuset syns Enskedevägen och i bottenvång syns verksamhetslokaler.
Möjlig gestaltning och gavelmotiv för Torghuset mot Enskedevägen. Bild: ÅWL, 2021.
Hela förslaget monterat i befintlig miljö. Kvarteret med studentbostäder syns i gulbrunt längs Enskedevägen. Punkthusen skymtar bakom befintlig centrumlamell och torghuset, nya verksamhetslokaler och nytt torg syns mot befintlig rondell.
Flygvy över hela förslaget. Sett från ovanför tunnelbanestationen.
Visionsbild över den ena huskroppen i kvarteret med studentbostäder. Den överbyggda innergården skymtar bakom lamellen. Enskedevägen går i mitten av bilden och nya cykelbanor syns längs vägen.
Kvarteret längs Enskedevägen sett från norr. Bild: ÅWL, 2021.
Visionsbild över överbyggd gård i kvarteret med studentbostäder. Parklek syns närmast i bild.
Visualisering över gården som öppnar upp mot naturmarken och parkleken i öster. Bild: ÅWL, 2021.
Till höger syns de två nya punkthusen i förslaget, visas med gröntonad fasad. Balkonger syns på den sida av husen som är vänd mot betraktaren. Lokalgatan syns i mitten av bilden. Befintlig lamell syns till vänster och bakom befintlig lamell syns gavel på studentbostadshus.
Visualisering över förslag till utformning av punkthusen. Bild: ÅWL, 2021.

Vill du veta mer?

Den här detaljplanen är avskriven och kommer inte att genomföras. I Bygg- och plantjänsten kan du kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen.  

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Abdifatah Sahal

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad