Visionsbild över torget vid Svedmyraplan. Illustration, ÅWL Arkitekter
Visionsbild över torget vid Svedmyraplan. Illustration, ÅWL Arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder vid Svedmyraplan

Gamla Enskede

Förslaget, som främst berör fastigheten Sexmännen 1, gör det möjligt att bygga cirka 270 nya lägenheter vid Svedmyraplan i Enskede. Dessutom kommer det lokala centrumet stärkas och tillgängligheten till naturområdet Kyrkvärden bli bättre.

Bilder

Visionsbild över norra fasaden ny gång- och cykelväg utmed Enskedevägen. Illustration ÅWL Arkitektur.
Visionsbild över norra fasaden med ny gång- och cykelväg utmed Enskedevägen. Illustration ÅWL Arkitektur.
Visionsbild över torget vid Svedmyraplan. Illustration, ÅWL Arkitekter
Visionsbild över torget vid Svedmyraplan. Illustration, ÅWL Arkitekter

Projektfakta

Cirka 270 nya bostäder 

På torget intill Svedmyraplan byggs tre ny bostadshus i fem till sex våningar. Samtidigt utreds möjligheten att bygga ett nytt hus utmed Enskedevägen. Huset där föreslås bli fem till sex våningar högt och placeras ovanpå befintlig dagligvaruhandel.

I förslaget ingår också att bygga bostäder på den befintliga kundparkeringen. Kundparkeringen föreslås istället grävas ner under torget i kvarterets södra del.

Tillsammans gör förslaget det möjligt att skapa cirka 270 nya bostäder samt lokaler för verksamhet.

Genom förslaget bidrar projektet till omvandlingen av Enskedevägen till ett urbant stråk. Planen gör det möjligt att utforma Enskedevägen som en stadsgata kantad av nya bostäder och verksamhetslokaler.

Stärkt lokalt centrum

Förslaget kommer stärka det lokala centrumet intill Svedmyraplan och öka tillgängligheten till park- och naturområdet Kyrkvärden. Förslaget ger också möjlighet till bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Mark- och fastighetsägare 

Den huvudsakliga bebyggelsen sker inom fastigheten Sexmännen 1 som ägs av AB Stockholmshem. Även mark intill avsedd för två punkthus föreslås markanvisas till AB Stockholmshem. Den anvisade marken utgör del av fastigheten Tallkrogen 1:1 och Enskede gård 1:1 som ägs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad