Hela förslaget monterat i befintlig miljö. Kvarteret med studentbostäder syns i gulbrunt längs Enskedevägen. Punkthusen skymtar bakom befintlig centrumlamell och torghuset, nya verksamhetslokaler och nytt torg syns mot befintlig rondell.
Flygvy över hela förslaget. Sett från ovanför tunnelbanestationen.
Projekt Planerat

Bostäder vid Svedmyraplan

Gamla Enskede

Förslaget, som främst berör fastigheten Sexmännen 1, gör det möjligt att bygga cirka 180 nya lägenheter vid Svedmyraplan i Enskede. Dessutom kommer det lokala centrumet stärkas, Enskedevägen att utvecklas och tillgängligheten till naturområdet Kyrkvärden bli bättre.

Projektfakta

Cirka 180 nya bostäder, lokaler och torg

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan vid Svedmyraplan.

Förslaget det möjligt att skapa cirka 180 nya bostäder samt nya lokaler för verksamhet. I förslaget finns flera byggnader. Ett öppet kvarter i två byggnader om fem och sju våningar längs med Enskedevägen, två punkthus intill skogsområdet i öster i åtta våningar och ett lamellhus på torget i sex våningar. Utöver bostäderna föreslås en låg huskropp i en våning mot torget. Den låga delen innehåller lokaler för centrumverksamhet.

Det föreslås även ett nytt torg. Vid utformningen av torget ska det finnas plats för de funktioner som finns där idag. Exempelvis som torghandel och uteservering. Torget avgränsas med stenmurar mot gång- och cykelbanan för att skapa ett tydligt och tryggt rum.

Den föreslagna detaljplanen innebär att den befintliga kundparkeringen bebyggs med bostäder. Kund- och boendeparkering sker istället i garage under kvarteret med studentbostäder längs Enskedevägen.

Förslaget bidrar till omvandlingen av Enskedevägen till ett urbant stråk. Planen gör det möjligt att utforma Enskedevägen som en stadsgata kantad av nya bostäder och verksamhetslokaler.

Stärkt lokalt centrum

Förslaget kommer stärka det lokala centrumet intill Svedmyraplan och öka tillgängligheten till park- och naturområdet Kyrkvärden. Förslaget ger också möjlighet till bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Mark- och fastighetsägare 

Den huvudsakliga bebyggelsen sker inom fastigheten Sexmännen 1 som ägs av AB Stockholmshem. Även mark intill avsedd för två punkthus föreslås markanvisas till AB Stockholmshem. Den anvisade marken utgör del av fastigheten Tallkrogen 1:1 och Enskede gård 1:1 som ägs av Stockholms stad.

Tidplan

  • Samråd, 16 november 2021-17 januari 2022
  • Granskning, preliminärt kvartal 4 2023
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2023

Frågor och svar

Bilder på samrådsförslaget

Visionsbild över torget sett från tunnelbanespåret. Nytt lamellhus vid torget och nytt torg visas. Balkonger på lamellhuset syns mot torget. Framför lamellhuset syns Enskedevägen och i bottenvång syns verksamhetslokaler.
Möjlig gestaltning och gavelmotiv för Torghuset mot Enskedevägen. Bild: ÅWL, 2021.
Hela förslaget monterat i befintlig miljö. Kvarteret med studentbostäder syns i gulbrunt längs Enskedevägen. Punkthusen skymtar bakom befintlig centrumlamell och torghuset, nya verksamhetslokaler och nytt torg syns mot befintlig rondell.
Flygvy över hela förslaget. Sett från ovanför tunnelbanestationen.
Visionsbild över den ena huskroppen i kvarteret med studentbostäder. Den överbyggda innergården skymtar bakom lamellen. Enskedevägen går i mitten av bilden och nya cykelbanor syns längs vägen.
Kvarteret längs Enskedevägen sett från norr. Bild: ÅWL, 2021.
Visionsbild över överbyggd gård i kvarteret med studentbostäder. Parklek syns närmast i bild.
Visualisering över gården som öppnar upp mot naturmarken och parkleken i öster. Bild: ÅWL, 2021.
Till höger syns de två nya punkthusen i förslaget, visas med gröntonad fasad. Balkonger syns på den sida av husen som är vänd mot betraktaren. Lokalgatan syns i mitten av bilden. Befintlig lamell syns till vänster och bakom befintlig lamell syns gavel på studentbostadshus.
Visualisering över förslag till utformning av punkthusen. Bild: ÅWL, 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad