Flygvy från söder över förslaget. Till vänster i bild syns föreslagen ny bebyggelse. Den befintliga skolbyggnaden syns i den övre delen av bilden och ett visionförslag över utveckling av den gamla skolgården syns i mitten.
Flygvy från söder över förslaget. Bild:Sweco
Projekt Planerat

Bostäder vid Tjurbergsparken

Södermalm

Längs Helgagatan på Södermalm planeras ett nytt bostadshus med cirka 65 lägenheter. Under den angränsande gymnasieskolan skolgård planeras ett underjordiskt garage som gör att skolgården, som idag främst används som parkering, istället kan utvecklas till en grön yta.

Planarbetet avslutat

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att avbryta planarbetet vid nämndsammanträde 24 mars, 2022. 

Bygg- och plantjänsten

Projektfakta

Bostadshus vid Helgagatan

Ett nytt bostadshus med cirka 65 bostäder föreslås längs Helgagatan på Södermalm. Huset planeras få fem till sju våningar, fem våningar mot parken och sju våningar mot skolan. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i bottenvåningen. Husets takfotshöjd mot Helgagatan regleras till samma takfotshöjd som byggnaderna i kvarteret på andra sidan gatan. Ovanför denna höjd tillåts ytterligare två våningar, med indrag från Helgagatan och parken. Mot skolan kommer byggnaden ha sju våningar, vilket samspelar med skolbyggnadens höjd. Utevistelse för de boende föreslås bland annat genom gemensamma takterrasser.

Nya lokaler och garage under skolgården

Gymnasieskolans skolgård ligger idag på en platå som skapar en mur mot Tjurbergsparken. Den här konstruktionen föreslås delvis omvandlas till en byggnad där ytorna närmast parken tillåts inrymma lokaler för centrum- eller skoländamål och de bakre ytorna får användas för garage. I byggaktörens förslag föreslås en förskola med fyra avdelningar för den västra delen av lokalytan mot parken och ett gym eller liknande för den östra delen. Det underjordiska garaget kan bidra till att skolgården, som idag främst används som parkering, istället kan utvecklas till en grön yta. Skolgården kan även inrymma förskolegård för den föreslagna förskolan.

Tjurbergsparken

Detaljplaneförslaget innebär mindre förändringar i de övre delarna av Tjurbergsparken. Den nya byggnaden under skolgården innebär att muren ersätts med en fasad med fönster mot parken. För att möjliggöra den nya byggnaden föreslås att marknivåerna för en del av den övre delen av parken jämnas ut, så att de följer nivån för den övre parkvägen. Marknivån ska inte ändras så att de påverkar befintliga träd i parken.

Förslaget innebär också att den instängslade terrassytan utanför skolbyggnadens gymnastiksal öppnas upp och att trappan mot parken breddas. Det görs för att skapa en tydligare koppling mellan parken och skolbyggnadens huvudentré.

Byggaktör

Olov Lindgren AB, extern webbplats

Tidplan

  • Markanvisning till Olov Lindgren AB i september, 2017.
  • Detaljplanearbete påbörjades i december, 2017.
  • Samråd pågick 15 september till 26 oktober, 2020.
  • Detaljplanearbetet är avslutat efter beslut i nämndsammanträdet 24 mars, 2022

Bilder

Visionsbild över tillkommande bebyggelse. Vy från söder, från Helgagatan. Bild: Erséus.
Gavel, vy från norr. Skolfastigheten syns till vänster i bild. Bild: Erséus
Vy från parken mot skolgården. Bild: Erséus
Flygvy från söder över förslaget. Till vänster i bild syns föreslagen ny bebyggelse. Den befintliga skolbyggnaden syns i den övre delen av bilden och ett visionförslag över utveckling av den gamla skolgården syns i mitten.
Flygvy från söder över förslaget. Bild:Sweco

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pitchayan Buachoom

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad