dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder vid Tjurbergsparken

Södermalm

Vid Tjurbergsparken på Södermalm planeras ca 80 nya lägenheter. Staden kommer också att utreda hur parken kan utvecklas. Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Södermalm 9:1 och van der Huff 8.

Markundersökningar

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras geotekniska undersökningar i området. De geotekniska undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Rotkartering - Vecka 34
Måndagen den 19 augusti påbörjas arbetet med att kartlägga rotsystemet på en större alm i Tjurbergsparken. Arbetet utförs av Arborkonsult på uppdrag av Stockholms stad. Trädets rötter ska kartläggas för att säkerställa att trädet inte tar skada vid en ombyggnation. Arbetet innebär att jorden runt rötterna varsamt grävs och sugs bort, för att sedan återställas. Rotkarteringen är ett av fler underlag som tas fram inför plansamrådet.

Projektfakta

Cirka 80 hyresrätter

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktören Olov Lindgren AB cirka 80 nya hyresrätter vid Tjurbergsparken på Södermalm. I projektet planeras även ett nytt underjordiskt garage som skulle bidra till att skolgården, som idag främst används som parkering, istället kan utvecklas till en grön yta. 

Marken som de nya bostäderna planeras på är idag parkmark och ligger inom ett område med höga kulturhistoriska värden. Det ställer stora krav på att den nya bebyggelsen förhåller sig respektfullt till den befintliga miljön. 

Utveckling av parken 

Tjurbergsparken har idag relativt lite besökare och det finns vissa trygghets- och tillgänglighetsproblem. I samband med att den nya bebyggelsen planeras kommer staden att utreda parkens olika värden och hur parken kan utvecklas. 

Tidplan

  • 2017, september: Markanvisning till Olov Lindgren AB
  • 2017, december: Detaljplanearbete påbörjades
  • 2019, kvartal 4: Samråd om detaljplanen (preliminärt)
  • 2020, kvartal 2: Granskning av detaljplanen (preliminärt)
  • 2020, kvartal 4: Detaljplanen antas (preliminärt)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lina Fihlen

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Kajsa Ek

Projektledare, exploateringskontoret

Avtals och genomförandefrågor

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad