dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder vid Tjurbergsparken

Södermalm

Vid Tjurbergsparken på Södermalm planeras för cirka 80 nya lägenheter. Staden kommer också att utreda hur parken kan utvecklas. Detaljplanen omfattar delar av fastigheterna Södermalm 9:1 och van der Huff 8.

Projektfakta

Cirka 80 hyresrätter

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktören Olov Lindgren AB cirka 80 nya hyresrätter vid Tjurbergsparken på Södermalm. I projektet planeras även ett nytt underjordiskt garage som skulle bidra till att skolgården, som idag främst används som parkering, istället kan utvecklas till en grön yta. 

Marken som de nya bostäderna planeras på är idag parkmark och ligger inom ett område med höga kulturhistoriska värden. Det ställer stora krav på att den nya bebyggelsen förhåller sig respektfullt till den befintliga miljön. I samband med att den nya bebyggelsen planeras kommer staden att utreda Tjurbergsparkens olika värden och hur parken kan utvecklas. 

Tidplan

  • Markanvisning till Olov Lindgren AB i september, 2017.
  • Detaljplanearbete påbörjades i december, 2017.
  • Ett förslag till detaljplanen planeras gå på samråd i september, 2020.
  • Granskning planeras till kvartal 3, 2021.
  • Antagande planeras till kvartal 1, 2022.

Markundersökningar

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras geotekniska undersökningar i området. De geotekniska undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Maria Jäger

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad