Bostäder vid västra sidan av Växthusvägen i Hässelby.
Ungefärligt område för förslag till detaljplan markerat med röd linje.
Projekt Planerat

Bostäder vid västra sidan av Växthusvägen

Förslaget innebär att den västra sidan av Växthusvägen prövas för ny bebyggelse med cirka 150 bostäder i form av Stockholmshus. Detaljplanen har diarienummer 2021-14066.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att bygga cirka 150 bostäder i form av Stockholmshus på den västra sidan av Växthusvägen, från korsningen med Blomsterkungsvägen i norr till kvarteret Snödroppen i söder. Planområdet utgör en sträcka av cirka 500 meter längs med Växthusvägen.

Våningsantal och fasadlängder ska utformas utifrån en lämplig anpassning till omgivande bebyggelse, samtidigt som Växthusvägen får en tydlig uppdelning av bebyggelse och grönska. En byggnadshöjd motsvarande fyra våningar bedöms i ett tidigt skede vara en lämplig anpassning till befintlig bebyggelse.

Områdets gröna stråk och parkvägar ska värnas och ges en tydlig markering i förhållande till de nya husen. Förslaget ska utformas för att bibehålla befintliga parkstråk som får nya anslutningar mot Växthusvägen med tydligt markerade entréer. Förslaget ska bidra till ytliga avrinningsvägar och att tillräckliga ytor avsätts för hantering av vatten vid kraftiga skyfall.

Målet är att fortsatt upprätthålla spridningskorridorer för växter och djur och värna befintlig natur. Då området utgörs av naturmark och ingår i stadens ekologiskt särskilt betydelsefulla område ska en naturvärdesinventering göras och ligga till grund för avvägningar om planens utformning.

Förslaget bedöms bidra till att utveckla Växthusvägen till ett urbant stråk med en tydlig inramning, förbättrade gång- och cykelmöjligheter och vistelsevärden. Det kollektivtrafiknära läget gynnar kollektivt resande och innebär ökad uppsikt och närvaro i anslutning till hållplatserna. Parkering ska lösas i underjordiska garage.

Staden förtätas

Bristen på bostäder är en av Stockholmsregionens största utmaningar. Stockholmshusen är ett bidrag till Stockholms stads vision om att skapa en levande stad där alla kan bo, med attraktiva stadsmiljöer och ett brett utbud av bostäder.

Översiktsplanen är ett dokument som varje kommun tar fram som visar hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Den pekar ut villastadsdelar i kollektivtrafiknära lägen som lämpliga områden för förtätning. Att väva samman ny och befintlig bebyggelse är en förutsättning för att Stockholm ska kunna utvecklas, samtidigt som nya värden ska kunna skapas.

Växthusvägen kan dessutom få en större betydelse som sammanlänkande stråk när Järfällas stadsutvecklingsområden färdigställs. Förlängningen av Växthusvägen har även skapat en bättre koppling till Barkarby station.

Byggaktör

Svenska Bostäder

Preliminär tidplan för projektet är:

  • Beslut om att påbörja arbetet med ett förslag till detaljplan, start-pm: december 2021.
  • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: december 2023.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: september 2024.
  • Beslut om antagande: december 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Bygg- och plantjänsten.

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad